Study Lập Trình

Học lập trình dành cho người mới bắt đầu!

ads

Trending Now

Bài 7. Chia Kẹo (Bài thực hành câu lệnh rẽ nhánh sách tin học 10 cánh diều trang 77)

1. Bài toán: Yêu cầu: Có n chiếc kẹo và m em bé. Hãy viết chương trình nhập vào hai số nguyên dương n, m và kiểm tra n chiếc kẹ...

Bài 6. Năm nhuận (Sách tin học 10 cánh diều trang 76)

1. Bài toán: Yêu cầu: Năm nhuận là những năm chia hết cho 400 hoặc là những năm chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100 và ...

Bài 5. Diện tích và chu vi hình tròn - Python

1. Bài toán: Yêu cầu: Viết chương trình tính chu vi và diện tích hình tròn có bán kính cho trước. Input: Nhập bán kính đường...

Bài 4. Tổng hiệu tích thương - Python

1. Bài toán: Yêu cầu: Viết chương trình tính tổng, hiệu, tích, thương hai số nguyên a và b. Input: Nhập hai số nguyên a và b ...

Bài 3. Chương trình tính tuổi - Python

1. Bài toán: Yêu cầu: Viết chương trình nhập vào năm sinh của bạn và tính xem bạn bao nhiêu tuổi? Input: Nhập năm sinh của bạn Out...

Bài 2. Tổng hai số - Python

1. Bài toán   Yêu cầu: Viết chương trình tính tổng hai số a và b. Input: Nhập từ bàn phím hai số a và b Output: Kết quả tổng ...

Bài 1. Giới thiệu lập trình PYTHON

P ython là một ngôn ngữ lập trình năng động với nhiều tính năng được sử dụng trong một loạt các ứng dụng. Python thường được so sánh v...