Study Lập Trình

Học lập trình dành cho người mới bắt đầu!

ads

Trending Now

Bài 8. Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình

Thời gian làm bài: Câu 1. Trong Turbo Pascal, để thoát khỏi phần mềm: A. ...

Bài 7. Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản

Thời gian làm bài: Câu 1. Đoạn chương trình sau sẽ hiển thị kết quả: Begin Writeln...

Bài 6. Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán

Thời gian làm bài: Câu 1. Hãy chọn phương án đúng. Biểu thức: 25 mod 3+5 / 2 * 3 có...

Bài 5. Khai báo biến

Thời gian làm bài: Câu 1. Khai báo nào sau đây đúng? A. Var x, y: Int...

Bài 4. Một số kiểu dữ liệu chuẩn

Thời gian làm bài: Câu 1. Biến x nhận giá trị nguyên trong đoạn[-300; 300], kiểu d...