Study Lập Trình

Học lập trình dành cho người mới bắt đầu!

ads

Trending Now

Bài 3. Chương trình tính tuổi - C

1. Bài toán: Yêu cầu: Viết chương trình nhập vào năm sinh của bạn và tính xem bạn bao nhiêu tuổi? Input: Nhập năm sinh của bạn Out...

Bài 2. Tổng hai số a và b - C

1. Bài toán   Yêu cầu: Viết chương trình tính tổng hai số a và b. Input: Nhập từ bàn phím hai số a và b Output: Kết quả tổng ...

Bai 1. Hello World - C

1. Bài toán   Yêu cầu: Viết chương trình Hello, World. Input: .... Output: Hello, World 2. Giải thuật: In ra dòng thông...

Lập trình C làm được những gì?

Ngôn ngữ lập trình C là một ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ và linh hoạt được phát triển bởi Dennis Ritchie vào những năm 1970. Nó đã trở thành m...

Bài 8. Tính điểm trung bình sinh viên

1. Bài toán: Yêu cầu: Nhập điểm thi và hệ số 3 môn Toán, Lý, Hóa của một sinh viên. Tính điểm trung bình của sinh viên đó. In...

Python làm được gì?

Python là một ngôn ngữ lập trình đa năng và phổ biến, có thể được sử dụng để làm nhiều việc khác nhau, bao gồm: Phát triển phần mềm: Pyt...

So sánh ngôn ngữ Python và C++

Python C++ Thể loại Được phân loạ...