Study Lập Trình

Học lập trình dành cho người mới bắt đầu!

ads

Trending Now

Bài 1. Giới thiệu lập trình PYTHON

P ython là một ngôn ngữ lập trình năng động với nhiều tính năng được sử dụng trong một loạt các ứng dụng. Python thường được so sánh v...

Bài 2. Diên tích hình chữ nhật - Dữ liệu đọc từ File

1. Bài toán   Yêu cầu: Viết chương trình tính diện tích hình chữ nhật. Dữ liệu lấy từ tệp Input: Lấy dữ liệu từ file hcn.inp t...

Bài 1. Tổng hai số a và b - Đọc dữ liệu từ tệp

1. Bài toán   Yêu cầu: Viết chương trình tính tổng hai số a và b. Dữ liệu lấy từ tệp Input: Lấy dữ liệu từ file tong.inp theo ...

Bài 12. Viết chương trình kiểm tra dãy đối xứng

1. Bài toán   Yêu cầu: Viết chương trình nhập mảng và kiểm tra mảng vừa nhập có phải là một dãy đối xứng không. Input: Nhập mả...

Bài 11. Viết chương trình xóa phần tử tại vị trí bất kỳ trong mảng

1. Bài toán   Yêu cầu: Viết chương trình xóa phần tử tại vị trí bất kỳ trong mảng. Input: Nhập mảng một chiều có các phần tử n...

Bài 13. Viết chương trình tính tổng S = 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + ... + 1/n - For do

1. Bài toán   Yêu cầu: Viết chương trình tính tổng S = 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + ... + 1/n. Với n được nhập từ bàn phím Input: Nhậ...

Bài 12. Viết chương trình tính tổng S = 3 + 6 + 9 + 12 + ... + 3n - For do

1. Bài toán   Yêu cầu: Viết chương trình tính tổng \(S = 1 + 2 + ... + n\). Với n được nhập từ bàn phím Input: Nhập \(N\) Out...