Study Lập Trình

Học lập trình dành cho người mới bắt đầu!

ads

Trending Now

Bài 2. Diên tích hình chữ nhật - Dữ liệu đọc từ File

1. Bài toán   Yêu cầu: Viết chương trình tính diện tích hình chữ nhật. Dữ liệu lấy từ tệp Input: Lấy dữ liệu từ file hcn.inp t...

Bài 1. Tổng hai số a và b - Đọc dữ liệu từ tệp

1. Bài toán   Yêu cầu: Viết chương trình tính tổng hai số a và b. Dữ liệu lấy từ tệp Input: Lấy dữ liệu từ file tong.inp theo ...

Bài 12. Viết chương trình kiểm tra dãy đối xứng

1. Bài toán   Yêu cầu: Viết chương trình nhập mảng và kiểm tra mảng vừa nhập có phải là một dãy đối xứng không. Input: Nhập mả...

Bài 11. Viết chương trình xóa phần tử tại vị trí bất kỳ trong mảng

1. Bài toán   Yêu cầu: Viết chương trình xóa phần tử tại vị trí bất kỳ trong mảng. Input: Nhập mảng một chiều có các phần tử n...

Bài 13. Viết chương trình tính tổng S = 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + ... + 1/n - For do

1. Bài toán   Yêu cầu: Viết chương trình tính tổng S = 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + ... + 1/n. Với n được nhập từ bàn phím Input: Nhậ...

Bài 12. Viết chương trình tính tổng S = 3 + 6 + 9 + 12 + ... + 3n - For do

1. Bài toán   Yêu cầu: Viết chương trình tính tổng \(S = 1 + 2 + ... + n\). Với n được nhập từ bàn phím Input: Nhập \(N\) Out...

Bài 11. Viết chương trình tính tổng S = 2 + 4 + 6 + 8 + ... + 2n - For do

1. Bài toán   Yêu cầu: Viết chương trình tính tổng \(S = 1 + 2 + ... + n\). Với n được nhập từ bàn phím Input: Nhập \(N\) Out...