Study Lập Trình

Học lập trình dành cho người mới bắt đầu!

ads

Bài 3. Tìm min và max của hai số nguyên

1. Bài toán

  Yêu cầu: Nhập vào 2 số nguyên. Tính min và max của hai số đó.
 • Input: Nhập vào hai số nguyên
 • Output: Min, max.

2. Giải thuật:


Bước 1. Nhập thông tin:
 • Bước 1.1. Nhập a, b.
Bước 2. Xử lý:
 • Bước 2.1. Nếu a > b thì max = a, min =b;
 • Bước 2.2. Nếu a < b thì max = b, min =a;
 • Bước 2.3. Nếu a = b thì max = min = a;
Bước 3. In ra màn hình max, min.

3. Code Pascal:

Program tim_min_max;
uses crt;
var a, b, min, max: Integer;
begin
  clrscr;
  write('Nhap so a: ');
  readln(a);
  write('Nhap so b: ');
  readln(b);
  if (a>b) then
   begin
     writeln('Max = ', a);
     write('min = ',b);
   end
  else if (b>a) then
   begin
     writeln('Max = ', b);
     write('min = ',a);
   end
   else 
     write('Max = min = ', a);
readln;
end.

4. Giải thích code

Dong code Ý nghĩa
Program tim_min_max; Đặt tên chương trình tim_min_max
uses crt; Khai báo các hàm thư viện
var a, b, min, max: Integer; Khai báo biến a(số thứ nhât), b(số thứ hai), min(số nhỏ nhất), max(số lớn nhất)
clrscr; Xóa màn hình khi chạy chương trình
write('Nhap so a: '); In ra màn hình dòng Nhap so a:
readln(a); Nhập từ bàn phím giá trị gán vào biến a
write('Nhap so b: '); In ra màn hình dòng Nhap so b:
readln(b); Nhập từ bàn phím giá trị gán vào biến b
if (a>b) then
begin
  writeln('Max = ', a);
  write('min = ',b);
end
Nếu a > b thì thực hiện
In ra màn hình dòng Max = và giá trị của biến a; In ra màn hình dòng Min = và giá trị của biến b;
else if (b>a) then
begin
  writeln('Max = ', b);
  write('min = ',a);
end
Nếu a < b thì thực hiện
In ra màn hình dòng Max = và giá trị của biến b; In ra màn hình dòng Min = và giá trị của biến a;
else
  write('Max = min = ', a);
Ngược lại các trường hợp > và < tức trường hợp hai số a và b bằng nhau thì in ra màn hình dòng Max = min = và giá trị của biến a hoặc b đều được.
Readln; Dừng màn hình cho các bạn xem kết quả.

5. Kết Quả Pascal

Kết luận:
    ▪ Bài này sử dụng câu lệnh if else để giải quyết nên ta cần xem kỹ lại cách sử dụng của câu lệnh điều kiện If else để có thể hiểu được bài toán này cũng như làm nền tảng để giải quyết các bài toán khác phức tạp hơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét