Study Lập Trình

Học lập trình dành cho người mới bắt đầu!

ads

Tool - Giải phương trình bậc nhất

  Chương trình: Giải phương trình bậc nhất \(ax + b = 0\)

Cách giải: \(\Leftrightarrow ax = -b \Leftrightarrow x = -\dfrac{b}{a}\)

Nhập hệ số \(a\) và \(b\) của phương trình bậc nhất \(ax + b = 0\)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét