Study Lập Trình

Học lập trình dành cho người mới bắt đầu!

ads

Bài 2. Viết chương trình xuất ra màn hình bài thơ

1. Bài toán

Viết chương trình in ra màn hình bài thơ "I Love You". Tôi yêu em: đến nay chừng có thể.
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.

Tôi yêu em âm thầm không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm,
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.

2. Giải thuật

In ra màn hình bài thơ bằng lệnh writeln

3. Code Pascal

Program I_love_you;
uses crt;
Begin
  clrscr;
  writeln;
  writeln('-----------------BAI THO I LOVE YOU - PUSKIN-----------------');
  writeln;
  writeln('Toi yeu em den nay chung co the.');
  writeln('TNgon lua tinh chua han da tan phai,');
  writeln('Nhung khong de em ban long them nua,');
  writeln('Hay hon em phai gon bong u hoai.');
  writeln;
  writeln('Toi yeu em am tham khong hy vong,');
  writeln('Luc rut re, khi ham huc long ghen,');
  writeln('Toi yeu em, yeu chan thanh dam tham,');
  writeln('Cau em duoc nguoi tinh nhu toi da yeu em.');
  readln;
End.

4. Giải thích code

Dong code Ý nghĩa
Program I_love_you; Khai báo tên của chương trình I_love_you
uses crt; Khai báo các hàm thư viện
clrscr; Dùng để xóa màn hình khi chạy chương trình
writeln('-----------------BAI THO I LOVE YOU - PUSKIN-----------------'); In ra màn hình dòng "-----------------BAI THO I LOVE YOU - PUSKIN-----------------"
writeln; In ra màn hình một dòng trắng không có ký tự nào
writeln('Toi yeu em den nay chung co the.'); In ra màn hình dòng "Toi yeu em den nay chung co the."
writeln('Ngon lua tinh chua han da tan phai,'); In ra màn hình dòng "Ngon lua tinh chua han da tan phai,"
writeln('Nhung khong de em ban long them nua,'); In ra màn hình dòng "Nhung khong de em ban long them nua,"
writeln('Hay hon em phai gon bong u hoai.'); In ra màn hình dòng "Hay hon em phai gon bong u hoai."
writeln; In ra màn hình một dòng trắng không có ký tự nào
writeln('Toi yeu em am tham khong hy vong,'); In ra màn hình dòng "Toi yeu em am tham khong hy vong"
writeln('Luc rut re, khi ham huc long ghen,'); In ra màn hình dòng "Luc rut re, khi ham huc long ghen"
writeln('Toi yeu em, yeu chan thanh dam tham,'); In ra màn hình dòng "Toi yeu em, yeu chan thanh dam tham"
writeln('Cau em duoc nguoi tinh nhu toi da yeu em.'); In ra màn hình dòng "TCau em duoc nguoi tinh nhu toi da yeu em."
readln; Dừng màn hình khi chạy chương trình cho bạn xem.

5. Kết quả Pascal

Sử dụng Ctrl + F9 để chạy chương trình trên Pascal và kết quả hiển thị như sau:

Kết luận:
Bài tập này tôi đã hướng dẫn các bạn sử dụng lệnh Writeln; để đưa ra màn hình thông tin là bài thơ. Và ý nghĩa của Writeln; là in ra màn hình thông tin và đưa con trỏ xuống dòng. Các bạn hãy tập viết chương trình với các thông tin khác ví dụ như giới thiệu bản thân, hay các bài thơ khác nhằm thực hành thuần thục viết chương trình đơn giản. Chúc các bạn thành công!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét