Study Lập Trình

Học lập trình dành cho người mới bắt đầu!

ads

Bài 4. Một số kiểu dữ liệu chuẩn

Thời gian làm bài:

Câu 1. Biến x nhận giá trị nguyên trong đoạn[-300; 300], kiểu dữ liệu nào sau đây là phù hợp nhất để khai báo biến x?
Lời giải câu 1

X thuộc kiểu nguyên (byte, integer, word, longint) nằm trong đoạn[-300; 300], kiểu dữ liệu phù hợp nhất để khai báo biến x là kiểu integer vì kiểu này nằm trong đoạn[-32768; 32767].
Chọn đáp án B.

Câu 2. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, giả sử x:=a/b; thì x phải khai báo kiểu dữ liệu nào?
Lời giải câu 2

X:=a/b; thì x phải khai báo kiểu số thực Real vì a có thể chia hết hoặc không chia hết cho b. Còn các kiểu Longint, word, integer là kiểu số nguyên nên không được.
Chọn đáp án D.

Câu 3. Bộ nhớ sẽ cấp phát cho các biến dưới đây tổng cộng bao nhiêu byte?
Var x,y: integer; c: char; ok: boolean; z: real;
Lời giải câu 3

Kiểu Interger bộ nhớ lưu trữ một giá tri là 2 byte $\Rightarrow$ 2 biến x, y cần 2 x 2=4 byte
Kiểu Real bộ nhớ lưu trữ một giá tri là 6 byte $\Rightarrow$ 1 biến z cần 1 x 6=6 byte
Kiểu char bộ nhớ lưu trữ một giá tri là 1 byte $\Rightarrow$ 1 biến C cần 1 x 1=1 byte
Kiểu boolean bộ nhớ lưu trữ một giá tri là 1 byte $\Rightarrow$ 1 biến ok cần 1 x 1=1 byte
Vậy cần cấp 6+4+1+1=12 byte bộ nhớ cho các biến.
Chọn đáp án A.

Câu 4. Biến x có thể nhận các giá trị-5, 100, 15, 20. Hãy chọn kiểu dữ liệu phù hợp với biến x?
Lời giải câu 4

Các số-5, 100, 15, 20 là các số nguyên $\Rightarrow$ kiểu dữ liệu của x là kiểu nguyên. Trong x có giá trị-5 $\Rightarrow$ chỉ có thể là kiểu integer, longint (vì chứa giá trị âm). Vì các giá trị này có giá trị nhỏ nên kiểu dữ liệu phù hợp với biến x là integer (longint sẽ chiếm bộ nhớ lớn).
Chọn đáp án C.

Câu 5. Biến X có thể nhận các giá trị 1; 100; 150; 200 và biến Y có thể nhận các giá trị 1; 0.2; 0.3; 10.99. Khai báo nào trong các khai báo sau là đúng nhất?
Lời giải câu 5

Các giá trị 1; 100; 150; 200 là các số nguyên$\Rightarrow$ kiểu dữ liệu của X là byte,
Các giá trị 1; 0.2; 0.3; 10.99 là các số thực $\Rightarrow$ kiểu dữ liệu của Y là real.
Chọn đáp án D.

Câu 6. Biến X nhận giá trị là 0.7. Khai báo nào sau đây là đúng?
Lời giải câu 6

Biến X nhận giá trị là 0.7 (là số thực)$\Rightarrow$ X nhận kiểu thực (real).
Chọn đáp án B.

Câu 7. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, kiểu dữ liệu nào trong các kiểu sau có miền giá trị lớn nhất?
Lời giải câu 7

+Byte có miền giá trị từ 0 đến 255.
+Integer có miền giá trị từ-32768 đến 32767
+Word có miền giá trị từ 0 đến 65535
+Longint có miền giá trị từ-2147483648 đến 2147483647
Chọn đáp án B.

Câu 8. Phạm vi giá trị của kiểu integer thuộc:
Lời giải câu 8

Phạm vi giá trị của kiểu integer Từ-215 (=-32768) đến 215-1 (=32767).
Chọn đáp án B.

Câu 9. Trong 1 chương trình, biến M có thể nhận các giá trị: 10, 15, 20, 30, 40, và biến N có thể nhận các giá trị: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0. Khai báo nào trong các khai báo sau là đúng?
Lời giải câu 9

Trong 1 chương trình, biến M có thể nhận các giá trị: 10, 15, 20, 30, 40$\Rightarrow$Biến M kiểu nguyên và biến N có thể nhận các giá trị: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 $\Rightarrow$ Biến N kiểu thực.
Chọn đáp án D.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét