Study Lập Trình

Học lập trình dành cho người mới bắt đầu!

ads

Bài 1. Viết chương trình in bảng cửu chương với For Do

1. Bài toán

  Yêu cầu: Viết chương trình in ra màn hình bảng cửu chương từ 2 đến 9
 • Input: Nhập bảng cửu chương cần hiển thị
 • Output: In ra màn hình bảng cửu chương

2. Giải thuật:


Bước 1. Nhập thông tin: Nhập bảng cửu chương bạn cần in
Bước 2. Xử lý:
 • Bước 2.1. Dùng câu lệnh lặp For Do để in ra màn hình bảng cửu chương
Bước 3. In ra màn hình bảng cửa chương.

3. Code Pascal:

Program Bang_cuu_chuong;
Var
  so,i :Integer;

Begin
  Write('Ban muon in bang cuu chuong so may ?: ');
  Readln(so);
  Writeln;
  Writeln;
  Writeln(' CHUONG TRINH IN BANG CUU CHUONG');
  Writeln('-------------------------------');
  Writeln;
  For i:=1 To 10 Do Writeln(so:2,' lan ',i:2,' = ',so*i:3);
  Readln
End.

4. Giải thích code

Dong code Ý nghĩa
Program Bang_Cuu_chuong; Đặt tên cho chương trình Bang_Cuu_chuong
Var so :Integer; Khai báo biến so kiểu số nguyên
Write('Ban muon in bang cuu chuong so may ?: '); In ra màn hình dòng chữ Ban muon in bang cuu chuong so may ?:
Readln(so); Nhập số từ bàn phím cho biến so
Writeln; In ra màn hình dòng trắng
Writeln; In ra màn hình dòng trắng
Writeln(' CHUONG TRINH IN BANG CUU CHUONG'); In ra màn hình dòng chữ CHUONG TRINH IN BANG CUU CHUONG
Writeln('-------------------------------'); In ra màn hình dòng -------------------------------
Writeln; In ra màn hình dòng trắng
For i:=1 To 10 Do Writeln(so:2,' lan ',i:2,' = ',so*i:3); Cho biến i chạy từ 1 đến 10 thì in ra màn hình dòng tương ứng Ví dụ: Ta nhập số là 2 tức ta in cửu chương 2 như sau:
i = 1 ---> 2 lan 1 = 2
i = 2 ---> 2 lan 2 = 4
i = 3 ---> 2 lan 3 = 6
i = 4 ---> 2 lan 4 = 8
i = 5 ---> 2 lan 5 = 10
i = 6 ---> 2 lan 6 = 12
i = 7 ---> 2 lan 7 = 14
i = 8 ---> 2 lan 8 = 16
i = 9 ---> 2 lan 9 = 18
i = 10 ---> 2 lan 10 = 20
Readln Dừng màn hình khi chạy chương trình cho bạn xem

5. Kết Quả Pascal

Kết luận:
    ⦿ Bài này chúng ta đã được xét ở phần bài tập căn bản nhưng nó được viết rất thủ công.
    ⦿ Ở đây chúng ta đã cải tiến bài toán với câu lệnh For Do, làm cho code của bài toán ngày càng đơn giản ít dòng lệnh hơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét