Study Lập Trình

Học lập trình dành cho người mới bắt đầu!

ads

Bài 7. Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản

Thời gian làm bài:

Câu 1. Đoạn chương trình sau sẽ hiển thị kết quả:
Begin
Writeln ('Day la lop TIN HOC');
End.
Lời giải câu 1

Trong Pascal, lệnh Write hoặc Writeln dùng để đưa kết quả ra màn hình và giá trị đó được bao bởi cặp dấu nháy.
Chọn đáp án A.

Câu 2. Cho x là biến thực đã được gán giá trị 12.41235. Để thực hiện lên màn hình nội dung “x=12.41” cần chọn câu lệnh nào sau đây?
Lời giải câu 2

Trong thủ tục Write hoặc Writeln để đưa kết quả ra màn hình (biến, hằng, biểu thức) có thể có quy cách ra. Đối với kết quả số thực có dạng:
: < độ rộng>: < số chữ số thập phân>
Vì x là biến thực đã được gán giá trị 12.41235$\rightarrow$ lệnh đúng nhất là Writeln(‘x=’,x:5:2);
Chọn đáp án D.

Câu 3. Cho x, y, z là ba biến nguyên. Cách nhập giá trị nào sau đây là sai khi muốn nhập giá trị 3, 4, 5 cho ba biến này từ bàn phím bằng câu lệnh readln(x,y,z);?
Lời giải câu 3

Muốn nhập giá trị 3, 4, 5 cho ba biến x, y, z từ bàn phím bằng câu lệnh readln(x,y,z); ta có thể:
+Gõ 3, 4, 5 các số cách nhau bởi dấu cách rồi nhấn Enter.
+Gõ 3 sau đó nhấn phím Enter (hoặc phím Tab) rồi gõ 4 sau đó nhấn phím Enter (hoặc phím Tab) rồi gõ 5 sau đó nhấn phím Enter;
Chọn đáp án A.

Câu 4. Cho S là biến có kiểu xâu (String) và y là biến kiểu thực. Trong các cách sau đây, khi thực hiện câu lệnh readln(S,y) nhập giá trị cho S=‘ Tran Van Thong’ và y=7.5 từ bàn phím, cách nhập nào đúng?
Lời giải câu 4


Để nhập giá trị cho từng biến muốn máy tính hiểu ta phải nhấn phím Enter hoặc dấu cách hoặc phím Tab.
Chọn đáp án B.

Câu 5. Để đưa ra màn hình giá trị của biến a kiểu nguyên và biến b kiểu thực ta dùng lệnh
Lời giải câu 5

Trong thủ tục Write hoặc Writeln để đưa kết quả ra màn hình (biến, hằng, biểu thức) có thể có quy cách ra. Quy cách ra như sau:
+Đối với kết quả số thực có dạng:
: < độ rộng>: < số chữ số thập phân>
+Đối với kết quả khác:
: < độ rộng>
Chọn đáp án C.

Câu 6. Để nhập giá trị cho 2 biến a và b ta dùng lệnh:
Lời giải câu 6

Trong Pascal để nhập giá trị cho biến từ bàn phím ta dùng lệnh Read() hoặc Readln(). Trong ngoặc là danh sách các biến được cách nhau bởi dấu phảy.
Chọn đáp án C.

Câu 7. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, với câu lệnh như sau (a là một biến kiểu số thực):
a:=2345;
Writeln('a=', a:8:3);
Sẽ ghi ra màn hình?
Lời giải câu 7

Lệnh Writeln('a=', a:8:3); là đưa ra màn hình giá trị của a với độ rộng là 8 (tính cả dấu chấm) và số chữ số thập phân là 3. Vì giá trị của a là số nguyên nên phần thập phân là 3 chữ số 0.
Chọn đáp án D.

Câu 8. Để in giá trị lưu trong 2 biến a và b ra màn hình ta dùng lệnh:
Lời giải câu 8

Trong Pascal để in giá trị lưu trong 2 biến a, b ra màn hình ta dùng lệnh write() hoặc writeln(). Trong ngoặc là danh sách các biến được cách nhau bởi dấu phảy.
Chọn đáp án A.

Câu 9. Câu lệnh nào sau đây dùng để nhập một số từ bàn phím vào biến x
Lời giải câu 9

Trong Pascal để nhập giá trị cho biến từ bàn phím ta dùng lệnh Read() hoặc Readln(). Trong ngoặc là danh sách các biến được cách nhau bởi dấu phảy.
Chọn đáp án C.

Câu 10. Cho x là biến đã khai báo kiểu thực. Sau khi thực hiện hai câu lệnh sau:
X:=10;
Writeln (x:7:2);
thì kết quả dạng nào sẽ xuất hiện trên màn hình trong những dạng kết quả sau?
Lời giải câu 10

Lệnh Writeln (x:7:2); đưa ra giá trị của x với độ rộng là 7 và 2 chữ số thập phân, khi thiếu chữ số thì kết quả in ra trên màn hình sẽ được thêm dấu cách (biểu diễn bằng dấu gạch dưới).
Chọn đáp án D.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét