Study Lập Trình

Học lập trình dành cho người mới bắt đầu!

ads

Bài 8. Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình

Thời gian làm bài:

Câu 1. Trong Turbo Pascal, để thoát khỏi phần mềm:
Lời giải câu 1

Trong Turbo Pascal, để thoát khỏi phần mềm nhấn tổ hợp phím Alt+X.
Để đóng một chương trình Alt+F3.
Chọn đáp án A.

Câu 2. Trong Turbo Pascal, để chạy chương trình:
Lời giải câu 2

Trong Turbo Pascal, để chạy chương trình ta nhấn tổ hợp phím Ctrl+F9.
Để biên dịch ta nhấn Alt+F9.
Chọn đáp án B.

Câu 3. Trong Turbo Pascal, đang ở cửa sổ chương trình nguồn muốn xem lại màn hình Output:
Lời giải câu 3

Trong Turbo Pascal, đang ở cửa sổ chương trình nguồn muốn xem lại màn hình Output ta nhấn tổ hợp phím Alt+F5.
Chọn đáp án A.

Câu 4. Trong Turbo Pascal, muốn biên dịch chương trình ta dùng tổ hợp phím:
Lời giải câu 4

Trong Turbo Pascal, muốn biên dịch chương trình ta dùng tổ hợp phím Alt+F9. Nếu chương trình có lỗi cú pháp, phần mềm sẽ hiển thị một thông báo. Cần phải sửa lỗi nếu có, lưu lại chương trình rồi tiến hành biên dịch lại cho tới khi không còn lỗi.
Chọn đáp án A.

Câu 5. Để tính diện tích S của hình vuông có cạnh A với giá trị nguyên nằm trong phạm vi từ 10 đến 100, cách khai báo S nào dưới đây là đúng và tốn ít bộ nhớ nhất
Lời giải câu 5

Hình vuông có cạnh A với giá trị nguyên$\rightarrow$ kiểu nguyên (integer, longint, byte, word). Vì nằm trong phạm vi từ 10 đến 100 nên để tốn ít bộ nhớ nhất ta chọn kiểu word (0 đến 65535).
Chọn đáp án D.

Câu 6. Trong Turbo Pascal, để lưu một chương trình:
Lời giải câu 6

Trong Turbo Pascal, để lưu một chương trình ta nhấn phím F2 rồi nhập tên tệp và nhấn phím Enter.
Chọn đáp án C.

Câu 7. Trong Turbo Pascal, để đóng cửa sổ chương trình:
Lời giải câu 7

Trong Turbo Pascal, để đóng cửa sổ chương trình nhấn tổ hợp phím Alt+F3. Để thoát khỏi phần mềm ta nhấn tổ hợp Alt+X.
Chọn đáp án B.

Câu 8. Cấu trúc của chương trình được mô tả như sau:
Lời giải câu 8

Cấu trúc của chương trình như sau:
{[< phần khai báo>]}
< phần thân>
Trong đó:
+ Phần khai báo có thể có hoặc không.
+ Phân thân bắt buộc phải có và được bao bởi cặp Begin và End.
Chọn đáp án A.

Câu 9. Câu lệnh xóa màn hình trong thư viện CRT có dạng:
Lời giải câu 9

Trong pascal, sau khi khai báo thư viện CRT, ta dùng lệnh Clrscr; để xóa màn hình.
Chọn đáp án C.

Câu 10. Cho chương trình:
Var x,y: real;
Begin
Write(‘Nhap vao gia tri cua x=’);
readln(x);
y:=(x+2)*x – 5;
writeln(‘gia tri cua y=’, y);
End.
Nếu nhập x=2 thì giá trị của biến y là:
Lời giải câu 10

Nếu nhập x=2 thì giá trị của biến y là y=(2+2) x 2 – 5=3
Chọn đáp án B.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét