Study Lập Trình

Học lập trình dành cho người mới bắt đầu!

ads

Bài 11. Diện tích hình thang

1. Bài toán

  Yêu cầu: Viết chương trình tính diện tích hình thang
 • Input: Nhập đáy lớn, đáy nhỏ, chiều cao hình thang
 • Output: In ra màn hình diện tích hình thang

2. Giải thuật:


Bước 1. Nhập thông tin:
 • Bước 1.1. Nhập độ dài đáy lớn của hình thang
 • Bước 1.2. Nhập độ dài đáy nhỏ của hình thang
 • Bước 1.3. Nhập chiều cao của hình thang
Bước 2. Xử lý:
 • Bước 2.1. Tính diện tích hình thang bằng công thức \(S = \dfrac{{\left( {a + b} \right)h}}{2}\)
Bước 3. In ra màn hình diện tích hình thang.

3. Code Pascal:

Program Hinh_thang;
Var a,b,h:Integer;
    S:Real;
Begin
  Writeln('CHUONG TRINH TINH DIEN TICH HINH THANG');
  Write('Cho biet day nho hinh thang: ');
  Readln(a);
  Write('Cho biet day lon hinh thang: ');
  Readln(b);
  Write('Cho biet chieu cao hinh thang: ');
  Readln(h);
  S := 0.5 * (a + b) * h;
  Writeln('Dien tich hinh thang = ',S:6:2,' met vuong');
  Readln
End.

4. Giải thích code

Dong code Ý nghĩa
Program Hinh_thang; Đặt tên chương trình là Hinh_thang
Var a,b,h:Integer; S:Real; Khai báo biến a(đáy nhỏ), b(đáy lớn), h(chiều cao hình thang) theo kiểu integer(số nguyên) và S(diện tích hình thang) theo kiểu real(số thực)
Writeln('CHUONG TRINH TINH DIEN TICH HINH THANG'); In ra màn hình dòng CHUONG TRINH TINH DIEN TICH HINH THANG
Write('Cho biet day nho hinh thang: '); In ra màn hình dòng Cho biet day nho hinh thang:
Readln(a); Nhập vào từ bàn phím giá trị gán vào biến a
Write('Cho biet day lon hinh thang: '); In ra màn hình dòng Cho biet day lon hinh thang:
Readln(b); Nhập vào từ bàn phím giá trị gán vào biến b
Write('Cho biet chieu cao hinh thang: '); In ra màn hình dòng Cho biet chieu cao hinh thang:
Readln(h); Nhập vào từ bàn phím giá trị gán vào biến h
S := 0.5 * (a + b) * h; Gán giá trị của \(S = \dfrac{{\left( {a + b} \right)h}}{2}\) vào biến S
Writeln('Dien tich hinh thang = ',S:6:2,' met vuong'); In ra màn hình dòng Dien tich hinh thang = và in ra giá trị S và chữ met vuong
Readln Dừng màn hình cho các bạn xem kết quả.

5. Kết Quả Pascal

Kết luận:
    ⦿ Để viết bài này các bạn cần áp dụng các câu lệnh writeln và công thức tính diện tích hình thang
    ⦿ Công thức diện tích hình thang: \(S = \dfrac{{\left( {a + b} \right)h}}{2}\)
a: Độ dài đáy nhỏ
b: Độ dài đáy lớn
h: chiều cao hình thang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét