Study Lập Trình

Học lập trình dành cho người mới bắt đầu!

ads

Bài 1. Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình

Thời gian làm bài:

Câu 1. Hãy chọn phương án ghép phù hợp nhất. Ngôn ngữ lập trình là gì:
Lời giải câu 1

Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ để viết chương trình diễn đạt thuật toán giúp máy tính hiểu và thực hiện.
Chọn đáp án C.

Câu 2. Phát biểu nào dưới đây chắc chắn sai?
Lời giải câu 2

+ Lập trình là sử dụng cấu trúc dữ liệu và các câu lệnh của ngôn ngữ lập trình cụ thể để mô tả dữ liệu và diễn đạt các thao tác của thuật toán. Hay lập trình chính là viết chương trình.
+ Chương trình được tạo thành từ tổ hợp các câu lệnh và các khai báo cần thiết về biến, hằng, hàm,\ldots
$\Rightarrow$ Lập trình và chương trình là hai không khái niệm tương đương
Chọn đáp án B.

Câu 3. Phát biểu nào sau đây chắc chắn sai?
Lời giải câu 3


Lập chương trình là phải biết một hoặc một vài ngôn ngữ lập trình như: Pascal,C, C++…để viết trình. Việc học này thường rất khó và phức tạp vì vậy người sử dụng máy tính đơn thuần không nhất thiết phải biết lập trình mà chỉ việc biết thao tác đơn giản trên máy tính.
Chọn đáp án B.

Câu 4. Hãy chọn phương án ghép đúng. Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ
Lời giải câu 4

Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ để viết chương trình, diễn đạt thuật toán giúp máy tính hiểu và thực hiện.
Chọn đáp án C.

Câu 5. Hãy chọn phương án ghép đúng. Ngôn ngữ máy là
Lời giải câu 5

Ngôn ngữ máy là ngôn ngữ duy nhất để viết chương trình mà máy tính có thể trực tiếp hiểu và thực hiện được. Mỗi chương trình là một dãy lệnh máy trong hệ nhị phân.
Chọn đáp án B.

Câu 6. Hãy chọn phương án ghép đúng. Hợp ngữ là ngôn ngữ
Lời giải câu 6

Hợp ngữ là ngôn ngữ có các lệnh được viết bằng kí tự nhưng về cơ bản mỗi lệnh tương đương với một lệnh máy. Để chạy được cần dịch ra ngôn ngữ máy
Chọn đáp án B.

Câu 7. Hãy chọn phương án ghép sai. Ngôn ngữ lập trình bậc cao là ngôn ngữ
Lời giải câu 7


Ngôn ngữ lập trình bậc cao là ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên (một số từ viết tắt của tiếng Anh), có tính độc lập cao và ít phụ thuộc vào loại máy cụ thể. Chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao phải được dịch bằng chương trình dịch sang ngôn ngữ máy, máy mới hiểu và thực hiện được. Một số ngôn ngữ lập trình bậc cao: FORTRAN, COBOL, PASCAL, C…
Chọn đáp án D.

Câu 8. Phát biểu nào không đúng trong các phát biểu dưới đây?
Lời giải câu 8


Mỗi chương trình viết bằng ngôn ngữ khác muốn máy tính thực hiện trên máy tính đều phải được dịch ra ngôn ngữ máy nhờ chương trình dịch. Chương trình dịch giúp người lập trình có thể lập trình trên một ngôn ngữ lập trình gần với ngôn ngữ tự nhiên hơn, do đó giảm nhẹ được nỗ lực lập trình, tăng cường hiệu suất lập trình. Có hai chương trình dịch: thông dịch và biên dịch.
Chọn đáp án A.

Câu 9. Phát biểu nào dưới đây là sai khi nói về biên dịch và thông dịch?
Lời giải câu 9


Mỗi ngôn ngữ lập trình có thể có cả chương trình thông dịch và chương trình biên dịch vì vậy ngôn ngữ bậc cao và hợp ngữ đều có chương trình thông dịch và biên dịch.
Chọn đáp án A.

Câu 10. Phát biểu nào dưới đây là đúng trong các phát biểu dưới đây?
Lời giải câu 10


Một ngôn ngữ lập trình bậc cao có thể có nhiều chương trình dịch khác nhau như thông dịch và biên dịch. Bất kì một chương trình được viết bằng ngôn ngữ nào đều phải dịch sang ngôn ngữ máy.
Chọn đáp án D.

   Số câu đúng   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét