Study Lập Trình

Học lập trình dành cho người mới bắt đầu!

ads

Bài 4. Viết chương trình tính tổng hiệu tích thương

1. Bài toán:

Yêu cầu: Viết chương trình tính tổng, hiệu, tích, thương hai số nguyên a và b.
 • Input: Nhập hai số nguyên a và b từ bàn phím
 • Output: In ra màn hình tổng, hiệu, tích, thương hai của hai số a và b

2. Thuật toán:


Bước 1. Nhập thông tin;
 • Bước 1.1. Nhập số a;
 • Bước 1.2. Nhập số b;
Bước 2. Xử lý:
 • Bước 2.1. Tong := a + b;
 • Bước 2.2. hieu:= a - b;
 • Bước 2.3. tich:= a * b;
 • Bước 2.4. thuong:= a/b;
Bước 3. Xuất dữ liệu ra màn hình tổng, hiệu, tích, thương.

3. Code Pascal:

Program phep_tinh;
uses crt;
var a,b,tong,hieu,tich:integer; ---> Khai báo biến số nguyên
  thuong: real;		---> Khai báo thuong là số thực;
Begin
  clrscr;
  write('Nhap so thu nhat: ');
  readln(a);
  write('Nhap so thu hai: ');
  readln(b);
  tong:= a + b;
  hieu:= a - b;
  tich:= a * b;
  thuong:= a/b;
  writeln('Tong cua hai so ',a,' + ',b, ' = ',tong);
  writeln('Hieu cua hai so ',a,' - ',b, ' = ',hieu);
  writeln('Tich cua hai so ',a,' * ',b, ' = ',tich);
  writeln('Thuong cua hai so ',a,' / ',b, ' = ',thuong:4:2);
  readln;
End.

4. Giải thích code:

Dong code Ý nghĩa
Program phep_tinh; Khai báo tên chương trình phep_tinh
uses crt; Khai báo các hàm thư viện
var a,b,tong,hieu,tich:integer; Khai báo các biến của bài toán a(số a), b(số b), tong(tổng a và b), hieu(hiệu a và b), tich(tích a và b) theo kiểu số nguyên Integer
thuong: real; khai báo biến thuong(thương của a và b) kiểu số thực
clrscr; Dùng để xóa màn hình khi chạy chương trình
write('Nhap so thu nhat: '); In ra màn hình dòng chữ Nhap so thu nhat:
readln(a); Nhập số từ bàn phím để gán giá trị cho biến a
write('Nhap so thu hai: '); In ra màn hình dòng chữ Nhap so thu hai:
readln(b); Nhập số từ bàn phím để gán giá trị cho biến b
tong:= a + b; Gán giá trị của biến tong bằng a + b
hieu:= a - b; Gán giá trị của biến hieu bằng a - b
tich:= a * b; Gán giá trị của biến tich bằng a * b
thuong:= a/b; Gán giá trị của biến thuong bằng a / b
writeln('Tong cua hai so ',a,' + ',b, ' = ',tong); In ra màn hình dòng chữ "Tong cua hai so a + b =" và in giá trị biến tong ra màn hình
writeln('Hieu cua hai so ',a,' - ',b, ' = ',hieu); In ra màn hình dòng chữ "Hieu cua hai so a - b =" và in giá trị biến hieu ra màn hình
writeln('Tich cua hai so ',a,' * ',b, ' = ',tich); In ra màn hình dòng chữ "Tich cua hai so a / b =" và in giá trị biến tich ra màn hình
writeln('Thuong cua hai so ',a,' / ',b, ' = ',thuong:4:2); In ra màn hình dòng chữ "Thuong cua hai so a + b =" và in giá trị biến thuong ra màn hình
readln;

5. Kết Quả Pascal

Kết luận: Bài này chúng ta chỉ xét ở mức độ mặt định khi tính thương thì b sẽ khác 0. Sau này khi học điều kiện if - else thì chúng ta sẽ xét đầy đủ trường hợp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét