Study Lập Trình

Học lập trình dành cho người mới bắt đầu!

ads

Bài 4. Viết chương trình tính tổng hiệu tích thương

1. Bài toán:

Yêu cầu: Viết chương trình tính tổng, hiệu, tích, thương hai số nguyên a và b.
 • Input: Nhập hai số nguyên a và b từ bàn phím
 • Output: In ra màn hình tổng, hiệu, tích, thương hai của hai số a và b

2. Thuật toán:


Bước 1. Nhập thông tin;
 • Bước 1.1. Nhập số a;
 • Bước 1.2. Nhập số b;
Bước 2. Xử lý:
 • Bước 2.1. Tong := a + b;
 • Bước 2.2. hieu:= a - b;
 • Bước 2.3. tich:= a * b;
 • Bước 2.4. thuong:= a/b;
Bước 3. Xuất dữ liệu ra màn hình tổng, hiệu, tích, thương.

3. Code Pascal:

Program phep_tinh;
uses crt;
var a,b,tong,hieu,tich:integer; ---> Khai báo biến số nguyên
  thuong: real;		---> Khai báo thuong là số thực;
Begin
  clrscr;
  write('Nhap so thu nhat: ');
  readln(a);
  write('Nhap so thu hai: ');
  readln(b);
  tong:= a + b;
  hieu:= a - b;
  tich:= a * b;
  thuong:= a/b;
  writeln('Tong cua hai so ',a,' + ',b, ' = ',tong);
  writeln('Hieu cua hai so ',a,' - ',b, ' = ',hieu);
  writeln('Tich cua hai so ',a,' * ',b, ' = ',tich);
  writeln('Thuong cua hai so ',a,' / ',b, ' = ',thuong:4:2);
  readln;
End.

4. Giải thích code:

Dong code Ý nghĩa
Program phep_tinh; Khai báo tên chương trình phep_tinh
uses crt; Khai báo các hàm thư viện
var a,b,tong,hieu,tich:integer; Khai báo các biến của bài toán a(số a), b(số b), tong(tổng a và b), hieu(hiệu a và b), tich(tích a và b) theo kiểu số nguyên Integer
thuong: real; khai báo biến thuong(thương của a và b) kiểu số thực
clrscr; Dùng để xóa màn hình khi chạy chương trình
write('Nhap so thu nhat: '); In ra màn hình dòng chữ Nhap so thu nhat:
readln(a); Nhập số từ bàn phím để gán giá trị cho biến a
write('Nhap so thu hai: '); In ra màn hình dòng chữ Nhap so thu hai:
readln(b); Nhập số từ bàn phím để gán giá trị cho biến b
tong:= a + b; Gán giá trị của biến tong bằng a + b
hieu:= a - b; Gán giá trị của biến hieu bằng a - b
tich:= a * b; Gán giá trị của biến tich bằng a * b
thuong:= a/b; Gán giá trị của biến thuong bằng a / b
writeln('Tong cua hai so ',a,' + ',b, ' = ',tong); In ra màn hình dòng chữ "Tong cua hai so a + b =" và in giá trị biến tong ra màn hình
writeln('Hieu cua hai so ',a,' - ',b, ' = ',hieu); In ra màn hình dòng chữ "Hieu cua hai so a - b =" và in giá trị biến hieu ra màn hình
writeln('Tich cua hai so ',a,' * ',b, ' = ',tich); In ra màn hình dòng chữ "Tich cua hai so a / b =" và in giá trị biến tich ra màn hình
writeln('Thuong cua hai so ',a,' / ',b, ' = ',thuong:4:2); In ra màn hình dòng chữ "Thuong cua hai so a + b =" và in giá trị biến thuong ra màn hình
readln;

5. Kết Quả Pascal

Kết luận: Bài này chúng ta chỉ xét ở mức độ mặt định khi tính thương thì b sẽ khác 0. Sau này khi học điều kiện if - else thì chúng ta sẽ xét đầy đủ trường hợp.

1 nhận xét:

 1. Higher efficiency machines may additionally have a hydraulic accumulator to spice up injection strain Heated Throw Blanket Electric and to easy out load. Switching for the varied machine actions is offered by servohydraulic valves controlled in fashionable machines by microprocessors. The subtle laptop management systems allow shut management over all elements of the machine's features and molding cycle together with timing, temperature, strain, and security mechanisms.

  Trả lờiXóa