Study Lập Trình

Học lập trình dành cho người mới bắt đầu!

ads

Bài 6. Viết chương trình tính cạnh huyền tam giác vuông

1. Bài toán

Yêu cầu: Viết chương trình tính cạnh huyền tam giác vuông.
  • Input: Nhập hai cạnh của tam giác vuông a, b
  • Output: In ra màn hình độ dài cạnh huyền của tam giác vuông.

2. Giải thuật


Bước 1. Nhập thông tin;
  • Bước 1.1. Nhập cạnh vuông góc thứ 1;
  • Bước 1.2. Nhập cạnh vuông góc thứ 2;
Bước 2. Xử lý:
  • Bước 2.1. cạnh huyền = tổng bình phương hai cạnh tạo thành góc vuông
Bước 3. Xuất dữ liệu ra màn hình cạnh huyền.

3. Code Pascal:

program Canh_huyen_tam_giac_vuong;
uses crt;
var
	a, b, canhhuyen: Integer;
begin
	clrscr;
	writeln('CHUONG TRINH TINH CANH HUYEN CUA TAM GIAC VUONG');
	write('Nhap canh goc vuong thu nhat: ');
	readln(a);
	write('Nhap canh goc vuong thu hai: ');
	readln(b);
	canhhuyen := sqr (a) + sqr(b);
	write('Canh huyen bang = ', canhhuyen);
	readln;
end.

4. Giải thích code

Dong code Ý nghĩa
uses crt; Khai báo các hàm thư viện
var a, b, canhhuyen: Integer; Khai báo các biến cạnh a, cạnh b và cạnh huyền của tam giác kiểu số nguyên
clrscr; Dùng để xóa màn hình khi chạy chương trình
writeln('CHUONG TRINH TINH CANH HUYEN CUA TAM GIAC VUONG'); In ra màn hình dòng chữ CHUONG TRINH TINH CANH HUYEN CUA TAM GIAC VUONG
write('Nhap canh goc vuong thu nhat: '); In ra màn hình dòng chữ Nhap canh goc vuong thu nhat:
readln(a); Nhập số từ bàn phím để gán giá trị cho biến a
write('Nhap canh goc vuong thu hai: '); In ra màn hình dòng chữ Nhap canh goc vuong thu hai:
readln(b); Nhập số từ bàn phím để gán giá trị vào biến b
canhhuyen := sqr (a) + sqr(b); Gán giá trị của cạnh huyền bằng tổng bình phương cạnh a và bình phương cạnh b. Hàm sqr là hàm bình phương
write('Canh huyen bang = ', canhhuyen); In ra màn hình dòng chữ Canh huyen bang = và in giá trị biến canhhuyen ra màn hình
readln; Dùng để dừng màn hình cho người lập trình quan sát kết quả khi chạy chương trình.

5. Kết Quả Pascal

◈ Chúng ta có thể test với các bộ số sau để kiểm tra tính đúng đắng của chương trình nhé!

❖ Lưu ý là cạnh lớn là cạnh huyền.
   Các bộ: (3, 4, 5), (5, 12, 13), (8, 15, 17),(20, 21, 29), (12, 35, 37), (9, 40, 41), (11, 60, 61), (16, 63, 65), (33, 56, 65), (13, 84, 85), (36, 77, 85), (39, 80, 89)

Kết luận: Đối với bài này chúng ta hiểu cách đơn giản là những bộ số nhập vào phải tạo thành một tam giác vuông thì chương trình mới đúng.
- Chương trình sẽ chạy đúng khi kiểm tra những bộ số tạo thành tam giác vuông
- Chương trình sẽ chạy sai khi chạy với một bộ số bất kỳ, không tạo thành tam giác vuông.
---> Chúc các bạn học tập tốt!

1 nhận xét: