Study Lập Trình

Học lập trình dành cho người mới bắt đầu!

ads

Bài 8. Tính điểm trung bình sinh viên

1. Bài toán:

Yêu cầu: Nhập điểm thi và hệ số 3 môn Toán, Lý, Hóa của một sinh viên. Tính điểm trung bình của sinh viên đó.
  • Input: Điểm toán, lý, hóa
  • Output: Điểm trung bình

2. Giải thuật:


Bước 1. Nhập điểm thi và hệ số của ba môn Toán, Lý và Hóa từ người dùng, gán chúng vào các biến tương ứng.
Bước 2. Tính điểm trung bình của sinh viên theo công thức: Điểm trung bình = (Điểm Toán x Hệ số Toán + Điểm Lý x Hệ số Lý + Điểm Hóa x Hệ số Hóa) / (Hệ số Toán + Hệ số Lý + Hệ số Hóa).
Bước 3. In ra kết quả điểm trung bình của sinh viên.

3. Code Python:

diem_toan = float(input("Nhập điểm Toán: "))
diem_ly = float(input("Nhập điểm Lý: "))
diem_hoa = float(input("Nhập điểm Hóa: "))

he_so_toan = int(input("Nhập hệ số Toán: "))
he_so_ly = int(input("Nhập hệ số Lý: "))
he_so_hoa = int(input("Nhập hệ số Hóa: "))

tong_he_so = he_so_toan + he_so_ly + he_so_hoa
diem_trung_binh = (diem_toan * he_so_toan + diem_ly * he_so_ly + diem_hoa * he_so_hoa) / tong_he_so

print("Điểm trung bình của sinh viên là:", round(diem_trung_binh, 2))

4. Giải thích code :

Dong code Ý nghĩa
diem_toan = float(input("Nhập điểm Toán: ")) Yêu cầu người dùng nhập điểm của môn Toán và lưu vào biến
diem_ly = float(input("Nhập điểm Lý: ")) Yêu cầu người dùng nhập điểm của môn Lý và lưu vào biến
diem_hoa = float(input("Nhập điểm Hóa: ")) Yêu cầu người dùng nhập điểm của môn Hóa và lưu vào biến
he_so_toan = int(input("Nhập hệ số Toán: ")) Yêu cầu người dùng nhập hệ số của môn Toán và lưu vào biến he_so_toan
he_so_ly = int(input("Nhập hệ số Lý: ")) Yêu cầu người dùng nhập hệ số của môn Lý và lưu vào các biến he_so_ly.
he_so_hoa = int(input("Nhập hệ số Hóa: ")) Yêu cầu người dùng nhập hệ số của môn Hóa và lưu vào các biến he_so_hoa.
tong_he_so = he_so_toan + he_so_ly + he_so_hoa Tính tổng hệ số của 3 môn và lưu vào biến tong_he_so.
diem_trung_binh = (diem_toan * he_so_toan + diem_ly * he_so_ly + diem_hoa * he_so_hoa) / tong_he_so Tính điểm trung bình bằng cách nhân điểm của mỗi môn với hệ số tương ứng, tổng các kết quả này và chia cho tổng hệ số. Kết quả được lưu vào biến diem_trung_binh.
print("Điểm trung bình của sinh viên là:", round(diem_trung_binh, 2)) Hiển thị kết quả điểm trung bình của sinh viên. Hàm round() được sử dụng để làm tròn đến hai chữ số thập phân sau dấu chấm.

5. Kết Quả Python:

Nhập điểm Toán: 9
Nhập điểm Lý: 8
Nhập điểm Hóa: 7
Nhập hệ số Toán: 2
Nhập hệ số Lý: 1
Nhập hệ số Hóa: 1
Điểm trung bình của sinh viên là: 8.25
Kết luận: Dưới đây là một số bộ test với các trường hợp khác nhau:
Nhập điểm Toán: 8.5
Nhập điểm Lý: 7.0
Nhập điểm Hóa: 6.5
Nhập hệ số Toán: 2
Nhập hệ số Lý: 3
Nhập hệ số Hóa: 1
Điểm trung bình của sinh viên là: 7.42

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét