Study Lập Trình

Học lập trình dành cho người mới bắt đầu!

ads

Bài 6. Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán

Thời gian làm bài:

Câu 1. Hãy chọn phương án đúng. Biểu thức: 25 mod 3+5 / 2 * 3 có giá trị là:
Lời giải câu 1


+Trong Pascal phép Mod là phép chia lấy phần dư, phép (/) là phép chia, (*) là phép nhân trong toán học.
+Thứ tự thực hiện: Trong ngoặc trước, nếu không có ngoặc thực hiện nhân, chia, lấy phần nguyên (div), lấy phần dư (mod) thực hiện trước và cộng, trừ thực hiện sau.
Vậy giá trị của biểu thức là:
25 mod 3+5 / 2 * 3=1+2.5 x 3=1+7.5=8.5
Chọn đáp án D.

Câu 2. Biểu thức nào sau kiểm tra "n là một số nguyên dương chẵn"?
Lời giải câu 2

N là một số nguyên dương chẵn $\Rightarrow$ n>0 và n chia hết cho 2 hay số dư bằng 0. Tương đương với phép mod trong Pascal (n mod 2=0).
Chọn đáp án A.

Câu 3. Cho biểu thức sau: (a mod 3=0) and (a mod 4=0)
Số a nhận giá trị nào sau đây để biểu thức cho kết quả là TRUE?
Lời giải câu 3

Ta có: a mod 3=0$\Rightarrow$ phần dư bằng 0 $\Rightarrow$ a chia hết cho 3
a mod 4=0 $\Rightarrow$ Phần dư bằng 0 $\Rightarrow$ a chia hết cho 4
$\Rightarrow$ a chia hết cho 12
Chọn đáp án A.

Câu 4. Cho đoạn chương trình:
Begin
a:=100;
b:=30;
x:=a div b;
Write(x);
End.
Cho biết kết quả sau khi thực hiện lệnh:
Lời giải câu 4

Ta có a:=100; gán cho a giá trị là 100
b:=30; gán cho b giá trị là 30
x:=a div b=100 div 30=3 (div là phép lấy nguyên)
Chọn đáp án C.

Câu 5. Trong Pascal, phép toán MOD với số nguyên có tác dụng gì?
Lời giải câu 5

Trong Pascal, phép toán MOD với số nguyên có tác dụng chia lấy phần dư còn phép toán DIV với số nguyên có tác dụng chia lấy phần nguyên.
Chọn đáp án B.

Câu 6. Để thực hiện gán giá trị 10 cho biến X. Phép gán nào sau đây là đúng?
Lời giải câu 6

Để thực hiện gán giá trị 10 cho biến X là X:=10;
Cấu trúc câu lệnh gán là:
< tên biến>:=< giá trị>;
Chọn đáp án B.

Câu 7. Hàm cho giá trị bằng bình phương của x là:
Lời giải câu 7

Trong Pascal:
+Hàm cho giá trị bằng bình phương của x là Sqr(x).
+Hàm Sqrt(x) là hàm căn bậc hai
+Hàm Abs(x) là hàm giá trị tuyệt đối
+Hàm exp(x) là hàm lũy thừa của số e.
Chọn đáp án B.

Câu 8. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, biểu thức số học nào sau đây là hợp lệ?
Lời giải câu 8

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, không được bỏ dấu nhân (*) trong tích và chỉ dùng cặp ngoặc tròn để xác định trình tự thực hiện phép toán $\Rightarrow$ loại
Chọn đáp án B.

Câu 9. Biểu diễn biểu thức Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 6 (có đáp án): Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán
trong NNLT Pascal là
Lời giải câu 9

Thứ tự thực hiện phép toán:
+Thực hiện trong ngoặc trước;
+Trong dãy các phép toán không chứa ngoặc thì thực hiện từ trái sang phải, theo thứ tự nhân, chia, chia nguyên, lấy phần dư thực hiện trước và các phép cộng, trừ thực hiện sau.
Chọn đáp án A.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét