Study Lập Trình

Học lập trình dành cho người mới bắt đầu!

ads

Bài 5. Khai báo biến

Thời gian làm bài:

Câu 1. Khai báo nào sau đây đúng?
Lời giải câu 1


Cấu trúc khai báo biến có dạng: var < danh sách biến>: < kiểu dữ liệu>;
Trong đó danh sách biến được cách nhau bởi dấu phẩy.
Chọn đáp án A.

Câu 2. Danh sách các biến là một hoặc nhiều tên biến, các tên biến được viết cách nhau bởi:
Lời giải câu 2


Trong khai báo biến, Danh sách các biến là một hoặc nhiều tên biến, các tên biến được viết cách nhau bởi dấu phẩy (,). Sau từ khóa var có thể khai báo nhiều danh sách biến khác nhau, tức là cấu trúc < danh sách biến>: < kiểu dữ liệu>;
Có thể xuất hiện nhiều lần.
Chọn đáp án B.

Câu 3. Trong Pascal, cú pháp để khai báo biến là:
Lời giải câu 3


Trong Pascal, Cấu trúc khai báo biến có dạng: Var < danh sách biến>: < kiểu dữ liệu>;
Trong đó:
+danh sách biến được cách nhau bởi dấu phẩy.
+Kiểu dữ liệu thường là một trong các kiểu dữ liệu chuẩn hoặc do người lập trình định nghĩa.
Chọn đáp án B.

Câu 4. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khóa Var dùng để:
Lời giải câu 4


Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khóa Var dùng để khai báo biến. Mọi biến dùng trong chương trình đều cần khai báo tên và kiểu dữ liệu. Mỗi biến chỉ được khia báo một lần.
Chọn đáp án C.

Câu 5. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, hằng và biến khác nhau cơ bản như thế nào?
Lời giải câu 5


Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, hằng và biến khác nhau cơ bản là: Hằng là đại lượng có giá trị không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình, biến là đại lượng có giá trị có thể thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.
Chọn đáp án C.

Câu 6. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khoá CONST dùng để:
Lời giải câu 6

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khoá CONST dùng để khai báo hằng. Cấu trúc khai báo hằng là: Var CONST < tên hằng>=< giá trị>;
Chọn đáp án B.

Câu 7. Hãy chọn phát biểu đúng về biến trong ngôn ngữ lập trình?
Lời giải câu 7

Trong ngôn ngữ lập trình biến là đại lượng có giá trị có thể được thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình và được khai báo trước khi sử dụng. Tên biến phải đặt theo quy tắc của ngôn ngữ lập trình và từng chương trình dịch cụ thể.
Chọn đáp án B.

Câu 8. Biến là …
Lời giải câu 8

Trong ngôn ngữ lập trình biến là đại lượng có giá trị có thể được thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình và được khai báo trước khi sử dụng.
Chọn đáp án B.

Câu 9. Đại lượng dùng để lưu trữ giá trị và giá trị có thể được thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình gọi là:
Lời giải câu 9

Đại lượng dùng để lưu trữ giá trị và giá trị có thể được thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình gọi là biến. Mọi biến dùng trong chương trình đều cần khai báo tên và kiểu dữ liệu. Mỗi biến chỉ được khai báo một lần.
Chọn đáp án B.

Câu 10. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh nào sau đây là khai báo hằng?
Lời giải câu 10

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, cấu trúc khai báo hằng là: CONST < Tên hằng>=< giá trị>;
Trong đó Tên hằng được đặt theo quy tắc Pascal.
Chọn đáp án A.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét