Study Lập Trình

Học lập trình dành cho người mới bắt đầu!

ads

Bai 1. Hello World - C

1. Bài toán

  Yêu cầu: Viết chương trình Hello, World.
  • Input: ....
  • Output:Hello, World

2. Giải thuật:

In ra dòng thông báo Hello, World!

3. Code Python:

#include <stdio.h>

int main() {
    printf("Hello, World!\n");
    return 0;
}

4. Giải thích code

Dong code Ý nghĩa
#include <stdio.h> là một chỉ thị tiền xử lý (preprocessor directive) để bao gồm thư viện tiêu chuẩn stdio.h. Thư viện này chứa các hàm chuẩn để thao tác với đầu vào/đầu ra, trong trường hợp này, chúng ta sử dụng hàm printf.
main là hàm chính trong chương trình C. Nó là nơi bắt đầu thực thi chương trình.
printf("Hello, World!\n"); sử dụng hàm printf để in ra màn hình chuỗi "Hello, World!". \n là ký tự xuống dòng để xuống dòng mới sau khi in chuỗi.
return 0; đánh dấu kết thúc của hàm main và trả về giá trị 0, chỉ ra rằng chương trình đã thực thi thành công.

5. Kết Quả Python

  Hello, World!
  
Kết luận:
Chương trình đầu tiên của lập trình C.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét