Study Lập Trình

Học lập trình dành cho người mới bắt đầu!

ads

Tool - Giải phương trình bậc hai

  Chương trình: Giải phương trình bậc hai \(ax^2 + bx + c = 0\)

Cách giải: \(\Delta = b^2 - 4ac\)

  • \(\Delta < 0\) phương trình vô nghiệm
  • \(\Delta = 0\) phương trình có nghiệm kép \(x = -\dfrac{b}{2a}\)
  • \(\Delta < 0\) phương trình có 2 nghiệm \(x_1 = \dfrac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}\) và \(x_2 = \dfrac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}\)

Giải phương trình bậc hai

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét