Study Lập Trình

Học lập trình dành cho người mới bắt đầu!

ads

Bài 5. Viết chương trình tính diện tích hình tròn

1. Bài toán:

Yêu cầu: Viết chương trình tính chu vi và diện tích hình tròn có bán kính cho trước.
  • Input: Nhập bán kính đường tròn từ bàn phím
  • Output: In ra màn hình diện tính đường tròn

2. Giải thuật:


Bước 1. Nhập thông tin;
  • Bước 1.1. Nhập bán kính;
Bước 2. Xử lý:
  • Bước 2.1. Chu vi = 2 * Pi * R;
  • Bước 2.2. Diện tích = Pi * R * R;
Bước 3. Xuất dữ liệu ra màn hình chu vi và diện tích.

3. Code Pascal:

program cv_dt_hinh_tron;
uses crt;
const
	PI = 3.14;
var bankinh, chuvi, dientich: real;
begin
	write('Nhap ban kinh hinh tron: ');
	readln(bankinh);
	chuvi := 2 * PI * bankinh;
	dientich := PI * bankinh * bankinh;
	writeln('Chu vi hinh tron: ', chuvi:1:1);
	writeln('Dien tich hinh tron: ', dientich:1:1);
	readln;
end.

4. Giải thích code :

Dong code Ý nghĩa
program cv_dt_hinh_tron; Khai báo tên chương trình cv_dt_hinh_tron
uses crt; Khai báo các hàm thư viện
const PI = 3.14; Khai báo biến hằng PI = 3.14. Mục đích nếu PI sử dụng nhiều trong code thì ta chỉ cần thay đổi giá trị tại khai báo không cần thay đổi tất cả các giá trị của PI bên trong code
var bankinh, chuvi, dientich: real; Khai báo các biến cần sử dụng trong chương trình bankinh(bán kính), chuvi( chu vi), dientich( diện tích) với kiểu real( số thực)
write('Nhap ban kinh hinh tron: '); In ra màn hình dòng Nhap ban kinh hinh tron:
readln(bankinh); Nhập từ bàn phím để gán giá trị cho biến bankinh
chuvi := 2 * PI * bankinh; Gán giá trị cho biến chuvi bằng công thức tính chu vi \(cv = 2\pi R\)
dientich := PI * bankinh * bankinh; Gán giá trị cho biến dientich bằng công thức tính diện tích \(S = \pi {R^2}\)
writeln('Chu vi hinh tron: ', chuvi:1:1); In ra màn hình dòng chữ Chu vi hinh tron: và in giá trị của biến chuvi ra màn hình
writeln('Dien tich hinh tron: ', dientich:1:1); In ra màn hình dòng chữ Dien tich hinh tron: và in giá trị của biến dientich ra màn hình
readln; Dừng màn hình khi chạy chương trình cho bạn xem.

5. Kết Quả Pascal:

Kết luận: Chúng ta thấy việc lập trình cho bài này chúng ta cần nhớ hai công thức là tính diện tích và chu vi của hình tròn. Do đó, chúng ta cần trang bị một ít kiến thức về toán học nhé!
● \(cv = 2\pi R\)
● \(S = \pi {R^2}\)
với R là bán kính đường tròn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét