Study Lập Trình

Học lập trình dành cho người mới bắt đầu!

ads

Bài 9. Tính điểm trung bình của học sinh

1. Bài toán

  Yêu cầu: Nhập điểm thi và hệ số 3 môn Toán, Lý, Hóa của một học sinh. Tính điểm trung bình của học sinh đó.
 • Input: Nhập điểm toán, lý, hóa, hệ số toán, hệ số lý, hệ số hóa
 • Output: In ra màn hình Điểm trung bình

2. Giải thuật:


Bước 1. Nhập thông tin: Nhập điểm toán, lý, hóa, hệ số toán, hệ số lý, hệ số hóa;
Bước 2. Xử lý:
 • Bước 2.1. Điểm trung bình = (điểm toán + điểm lý + điểm hóa)/(hệ số toán + hệ số lý + hệ số hóa);
Bước 3. In ra màn hình điểm trung bình;.

3. Code Pascal:

program tinh_diem_trung_binh;
uses crt;
var diemtoan, diemly, diemhoa, hstoan, hsly, hshoa: Integer;
  diemtb: real;
begin
  write('Nhap diem toan: ');
  readln(diemtoan);
  write('Nhap he so toan: ');
  readln(hstoan);  
  write('Nhap diem ly: ');
  readln(diemly);
  write('Nhap he so ly: ');
  readln(hsly); 
  write('Nhap diem hoa: ');
  readln(diemhoa);
  write('Nhap he so hoa: ');
  readln(hshoa); 
  diemtb := (diemtoan + diemly + diemhoa)/(hstoan + hsly + hshoa);
  write('Diem trung binh la: ', diemtb:1:1);
  readln;
end.

4. Giải thích code

Dòng lệnh Ý nghĩa
Program tinh_diem_trung_binh; Khai báo tên chương trình
uses crt; Khai báo hàm thư viện
var diemtoan, diemly, diemhoa, hstoan, hsly, hshoa: Integer; diemtb: real; Khai báo biến điểm toán, điểm lý, điểm hóa, hệ số toán, hệ số lý, hệ số hóa là kiểu số nguyên, điểm trung bình kiểu số thực
write('Nhap diem toan: '); In ra màn hình dòng Nhap diem toan:
readln(diemtoan); Nhập từ bàn phím điểm toán
write('Nhap he so toan: '); In ra màn hình dòng Nhap he so toan:
readln(hstoan); Nhập từ bàn phím hệ số toán
write('Nhap diem ly: '); In ra màn hình dòng Nhap diem ly:
readln(diemly); Nhập từ bàn phím điểm lý
write('Nhap he so ly: '); In ra màn hình dòng Nhap he so ly:
readln(hsly); Nhập từ bàn phím hệ số ly
write('Nhap diem hoa: '); In ra màn hình dòng Nhap diem hoa:
readln(diemhoa); Nhập từ bàn phím điểm hóa
write('Nhap he so hoa: '); In ra màn hình dòng Nhap he so hoa:
readln(hshoa); Nhập từ bàn phím hệ số hóa
diemtb := (diemtoan + diemly + diemhoa)/(hstoan + hsly + hshoa); Gán điểm trung bình bằng công thức
writeln('Diem trung binh la: ', diemtb:1:1); In ra màn hình dòng Diem trung binh la: và giá trị của biến diemtb
readln; Dừng màn hình khi chạy chương trình cho bạn xem.

5. Kết Quả Pascal

Kết luận:
    ⦿ Bài toán này để tính điểm trung bình của một học sinh, các bạn làm bình thường theo công thức
Điểm trung bình = (điểm toán + điểm lý + điểm hóa)/(hệ số toán + hệ số lý + hệ số hóa)
    ⦿ Đối với bài này chúng ta có thể phát triển thêm theo nhu cầu thực tế tính điểm của nhiều môn học hơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét