Study Lập Trình

Học lập trình dành cho người mới bắt đầu!

ads

Bài 2. Tổng hai số a và b - C

1. Bài toán

  Yêu cầu: Viết chương trình tính tổng hai số a và b.
 • Input: Nhập từ bàn phím hai số a và b
 • Output:Kết quả tổng a và b

2. Giải thuật:


Bước 1. Nhập thông tin:
 • Bước 1.1. Lấy hai số a và b từ bàn phím
Bước 2. Xử lý:
 • Bước 2.1. Tong:= a + b;
Bước 3. Ghi ra màn kết quả tổng hai số a và b.

3. Code C:

#include <stdio.h>

int main() {
  int a, b, tong;
  
  printf("Nhập số a: ");
  scanf("%d", &a);
  
  printf("Nhập số b: ");
  scanf("%d", &b);
  
  tong = a + b;
  
  printf("Tổng của hai số là: %d\n", tong);
  
  return 0;
}

4. Giải thích code

Dong code Ý nghĩa
int a, b, tong; khai báo biến a, b và tong để lưu trữ hai số và tổng
printf("Nhập số a: "); Sử dụng hàm printf để hiển thị thông báo
scanf("%d", &a); sử dụng hàm scanf để nhận giá trị của a từ người dùng.
printf("Nhập số b: "); Sử dụng hàm printf để hiển thị thông báo
scanf("%d", &b); sử dụng hàm scanf để nhận giá trị của b từ người dùng.
tong = a + b; tính tổng bằng cách gán tong = a + b.
printf("Tổng của hai số là: %d\n", tong); Sử dụng hàm printf để hiển thị kết quả tổng lên màn hình.

5. Kết Quả Python

Nhập số a: 4
Nhập số b: 6
Tổng của hai số là: 10
 
Kết luận:

Sử dụng nhiều bộ test để kiểm tra nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét