Study Lập Trình

Học lập trình dành cho người mới bắt đầu!

ads

Bài 3. Cấu trúc chương trình - Trắc nghiệm

Thời gian làm bài:

Câu 1. Phát biểu nào sau đây là đúng?
Lời giải câu 1


Cấu trúc một chương trình gồm:
+Phần khai báo: có thể có hoặc không
+Phần thân: Bắt buộc phải có
Chọn đáp án C.

Câu 2. Từ khóa USES dùng để:
Lời giải câu 2


Chọn đáp án D.

Câu 3. Mỗi ngôn ngữ lập trình thường có sẵn một số thư viện cung cấp một số chương trình thông dụng đã được lập sẵn. Để sử dụng chương trình đó cần khai báo thư viện chứa nó. Ví dụ trong Pascal từ khóa USES dùng để khai báo thư viện, trong C++là từ khóa include.
Khai báo hằng nào là đúng trong các khai báo sau:
Lời giải câu 3

Khai báo hằng thường được sử dụng cho những giá trị xuất hiện nhiều lần trong chương trình. Cấu trúc khai báo hằng trong Pascal là: Const < tên hằng>=< Giá trị>;
Chọn đáp án B.

Câu 4. Phần thân chương trình bắt đầu bằng ….và kết thúc bằng …?
Lời giải câu 4


Phân thân chương trình là dãy lệnh trong phạm vi được xác định bởi cặp dấu hiệu mở đầu và kết thúc tạo thành thân chương trình. Ví dụ thân chương trình trong Pascal là cặp từ khóa “ BEGIN…END.”.
Chọn đáp án A.

Câu 5. Chọn câu phát biểu hợp lí nhất?
Lời giải câu 5

Khai báo hằng thường được sử dụng cho những giá trị xuất hiện nhiều lần trong chương trình và có giá trị không đổi trong chương trình.
Chọn đáp án C.

Câu 6. Chọn câu phát biểu hợp lí nhất?
Lời giải câu 6


Trong Pascal, tất cả các biến trong chương trình đều phải đặt tên và khai báo cho chương trình dịch biết để lưu trữ và xử lí. Biến chỉ nhận một giá trị tại mỗi thời điểm thực hiện chương trình được gọi là biến đơn.
Chọn đáp án A.

Câu 7. Chọn câu phát biểu hợp lí nhất?
Lời giải câu 7


Biến chỉ nhận một giá trị tại mỗi thời điểm thực hiện chương trình được gọi là biến đơn.
Trong Pascal, tất cả các biến trong chương trình đều phải đặt tên và khai báo cho chương trình dịch biết để lưu trữ và xử lí. Biến thường có giá trị thay đổi và xuất hiện nhiều lần trong chương trình.
Chọn đáp án B.

Câu 8. Xét chương trình Pascal dưới đây:
PROGRAM vi\_du;
BEGIN Writeln ('Xin chao cac ban');
Writeln('Moi cac ban lam quen voi Pascal');
END.
Chọn phát biểu sai?
Lời giải câu 8


Khai báo tên chương trình là vi\_du. Có hai câu lệnh để đưa ra màn hình hai câu:
‘Xin chao cac ban’
‘Moi cac ban lam quen voi Pascal’
Chương không có khai báo hằng, biến, thư viện…
Chọn đáp án A.

Câu 9. Chọn câu đúng trong các câu sau:
Lời giải câu 9


+Trong phần khai báo, không nhất thiết phải khai báo tên chương trình và dòng khai báo tên chương trình không là một dòng lệnh vì các lệnh được thực hiện trong thân chương trình $\Rightarrow$ loại A và B.
+Chưa chắc ngôn ngữ lập trình nào có hệ thống thư viện càng lớn thì càng dễ viết chương trình vì nó còn phụ thuộc vào ngôn ngữ, câu lệnh, từ khóa… của ngôn ngữ đó $\Rightarrow$ loại D
+Để sử dụng các chương trình lập sẵn trong các thư viện do ngôn ngữ lập trình cung cấp, cần khai báo các thư viện này trong phần khai báo
Chọn đáp án C.

Câu 10. Chọn câu phát biểu hợp lí nhất?
Lời giải câu 10


Khai báo hằng thường được sử dụng cho những giá trị xuất hiện nhiều lần trong chương trình và có giá trị không đổi trong chương trình. Khi Khai báo hằng còn xác định cả kiểu dữ liệu của hằng.
Chọn đáp án D.

   Số câu đúng   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét