Study Lập Trình

Học lập trình dành cho người mới bắt đầu!

ads

Bài 4. Tổng hiệu tích thương - Python

1. Bài toán:

Yêu cầu: Viết chương trình tính tổng, hiệu, tích, thương hai số nguyên a và b.
 • Input: Nhập hai số nguyên a và b từ bàn phím
 • Output: In ra màn hình tổng, hiệu, tích, thương hai của hai số a và b

2. Thuật toán:


Bước 1. Nhập thông tin;
 • Bước 1.1. Nhập số a;
 • Bước 1.2. Nhập số b;
Bước 2. Xử lý:
 • Bước 2.1. Tong := a + b;
 • Bước 2.2. hieu:= a - b;
 • Bước 2.3. tich:= a * b;
 • Bước 2.4. thuong:= a/b;
Bước 3. Xuất dữ liệu ra màn hình tổng, hiệu, tích, thương.

3. Code Python:

num1 = float(input("Nhập số thứ nhất: "))
num2 = float(input("Nhập số thứ hai: "))

tong = num1 + num2
hieu = num1 - num2
tich = num1 * num2
thuong = num1 / num2

print("Tổng: ", tong)
print("Hiệu: ", hieu)
print("Tích: ", tich)
print("Thương: ", thuong)

4. Giải thích code:

Dong code Ý nghĩa
num1 = float(input("Nhập số thứ nhất: ")) nhập giá trị đầu tiên từ người dùng và ép kiểu dữ liệu về kiểu float, gán giá trị cho biến num1
num2 = float(input("Nhập số thứ hai: ")) nhập giá trị thứ hai từ người dùng và ép kiểu dữ liệu về kiểu float, gán giá trị cho biến num2
tong = num1 + num2 tính tổng của hai số và gán giá trị cho biến tong
hieu = num1 - num2 tính hiệu của hai số và gán giá trị cho biến hieu
tich = num1 * num2 tính tích của hai số và gán giá trị cho biến tich
thuong = num1 / num2 tính thương của hai số và gán giá trị cho biến thuong
print("Tổng: ", tong) in ra màn hình tổng của hai số đó
print("Hiệu: ", hieu) in ra màn hình hiệu của hai số đó
print("Tích: ", tich) in ra màn hình tích của hai số đó
print("Thương: ", thuong) in ra màn hình thương của hai số đó

5. Kết Quả Python

Nhập số thứ nhất: 4
Nhập số thứ hai: 2
Tổng: 6.0
Hiệu: 2.0
Tích: 8.0
Thương: 2.0
Kết luận: Lưu ý rằng trong trường hợp chia cho 0 nó sẽ gây ra lỗi "division by zero" và chương trình sẽ dừng lại. Để tránh lỗi này, bạn có thể kiểm tra xem số thứ hai có bằng 0 trước khi thực hiện phép chia.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét