Study Lập Trình

Học lập trình dành cho người mới bắt đầu!

ads

Bài 3. Chương trình tính tuổi - Python

1. Bài toán:

Yêu cầu: Viết chương trình nhập vào năm sinh của bạn và tính xem bạn bao nhiêu tuổi?
  • Input: Nhập năm sinh của bạn
  • Output: In ra màn hình tuổi của bạn

2. Thuật toán:


Bước 1. Nhập thông tin;
  • Bước 1.1. Nhập năm sinh của bạn;
  • Bước 1.2. Nhập năm hiện tại;
Bước 2. Xử lý: Tuổi = Năm hiện tại - năm sinh;
Bước 3. Xuất dữ liệu ra màn hình.

3. Code Python:

birth_year = int(input("Nhập năm sinh của bạn: "))
current_year = int(input("Nhập năm hiện tại: "))
age = current_year - birth_year
print("Bạn được", age, " tuổi.")

Code lấy năm của hệ thống

from datetime import datetime
birth_year = int(input("Nhập năm sinh của bạn: "))
current_year = datetime.now().year
age = current_year - birth_year
print("Bạn được", age, " tuổi.")

4. Giải thích Code:

Dong code Ý nghĩa
birth_year = int(input("Nhập năm sinh của bạn: ")) Nhập dữ năm sinh từ bàn phím
current_year = int(input("Nhập năm hiện tại: ")) Nhập năm hiện tại từ bàn phím
age = current_year - birth_year Gán giá trị tính được bằng cách lấy giá trị biến năm hiện tại trừ cho năm sinh cho biến age
print("Bạn được", age, " tuổi.") Xuất ra màn hình thông báo Bạn được kết hợp với giá trị biến age và câu tuổi. Ví dụ: Bạn được 39 tuổi

5. Kết quả Python:

Nhập năm sinh của bạn: 1984
Nhập năm hiện tại: 2023
Bạn được 39 tuổi.
Kết luận:
import thư viện datetime để sử dụng hàm datetime.now() để lấy năm hiện tại

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét