Study Lập Trình

Học lập trình dành cho người mới bắt đầu!

ads

Bài 5. Diện tích và chu vi hình tròn - Python

1. Bài toán:

Yêu cầu: Viết chương trình tính chu vi và diện tích hình tròn có bán kính cho trước.
  • Input: Nhập bán kính đường tròn từ bàn phím
  • Output: In ra màn hình diện tính đường tròn

2. Giải thuật:


Bước 1. Nhập thông tin;
  • Bước 1.1. Nhập bán kính;
Bước 2. Xử lý:
  • Bước 2.1. Chu vi = 2 * Pi * R;
  • Bước 2.2. Diện tích = Pi * R * R;
Bước 3. Xuất dữ liệu ra màn hình chu vi và diện tích.

3. Code Python:

import math

bankinh = float(input("Nhập bán kính đường tròn: "))

dientich = round(math.pi * (bankinh ** 2),2)
chuvi = round(2 * math.pi * bankinh,2)

print("Diện tích hình tròn: ", dientich)
print("Chu vi hình tròn: ", chuvi)

4. Giải thích code :

Dong code Ý nghĩa
import math import thư viện math để sử dụng hàm pi để tính diện tích và chu vi hình tròn
bankinh = float(input("Nhập bán kính đường tròn: ")) Nhập bán kính hình tròn từ người dùng và ép kiểu dữ liệu về kiểu float, gán giá trị cho biến radius
dientich = round(math.pi * (bankinh ** 2),2) Tính diện tích hình tròn bằng công thức S = pi*r^2, sau đó làm tròn kết quả về 2 số thập phân và gán giá trị cho biến area
chuvi = round(2 * math.pi * bankinh,2) Tính chu vi hình tròn bằng công thức C = 2*pi*r, sau đó làm tròn kết quả về 2 số thập phân và gán giá trị cho biến circumference
print("Diện tích hình tròn: ", dientich) In ra màn hình diện tích của hình tròn
print("Chu vi hình tròn: ", chuvi) In ra màn hình chu vi của hình tròn

5. Kết Quả Python:

Nhập bán kính đường tròn: 4
Diện tích hình tròn:  50.27
Chu vi hình tròn:  25.13
Kết luận:Nếu bạn muốn lấy kết quả với số lẻ khác, bạn chỉ cần thay đổi tham số thứ hai trong hàm round() tương ứng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét