Study Lập Trình

Học lập trình dành cho người mới bắt đầu!

ads

Bài 2. Tổng hai số - Python

1. Bài toán

  Yêu cầu: Viết chương trình tính tổng hai số a và b.
  • Input: Nhập từ bàn phím hai số a và b
  • Output:Kết quả tổng a và b

2. Giải thuật:


Bước 1. Nhập thông tin:
  • Bước 1.1. Lấy hai số a và b từ bàn phím
Bước 2. Xử lý:
  • Bước 2.1. Tong:= a + b;
Bước 3. Ghi ra màn kết quả tổng hai số a và b.

3. Code Python:

a = int(input("Nhập số thứ nhất: "))
b = int(input("Nhập số thứ hai: "))
sum = a + b
print('Tổng hai số a và b là: ', sum)

4. Giải thích code

Dong code Ý nghĩa
a = int(input("Nhập số thứ nhất: ")) Nhập từ bàn phím số thứ nhất
b = int(input("Nhập số thứ hai: ")) Nhập từ bàn phím số thứ hai
sum = a + b Gán biến sum = a + b
print('Tổng hai số a và b là: ', sum) In ra màn hình dòng "Tổng hai số a và b là:" với giá trị biến sum

5. Kết Quả Python

  Nhâp số thứ nhất: 5 
  Nhập số thứ hai: 3 
  Tổng hai số a và b là: 8
  
Kết luận:
    ▪ Bài toán đơn giản đầu tiên với Python
    ▪ Thực hiện tương tự với bài toán hiệu, tích , thương.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét