Study Lập Trình

Học lập trình dành cho người mới bắt đầu!

ads

Bài 2. Diên tích hình chữ nhật - Dữ liệu đọc từ File

1. Bài toán

  Yêu cầu: Viết chương trình tính diện tích hình chữ nhật. Dữ liệu lấy từ tệp
 • Input: Lấy dữ liệu từ file hcn.inp theo cấu trúc 1 dòng gồm hai số cách nhau bằng một khoảng trắng
 • Output:Ghi ra file hcn.out kết quả tổng a và b

2. Giải thuật:


Bước 1. Nhập thông tin:
 • Bước 1.1. Lấy hai số chiều rộng và chiều dài từ tệp hcn.inp bằng cấu trúc assign(biến tệp, tên tệp)
Bước 2. Xử lý:
 • Bước 2.1. S:= crong*chdai;
Bước 3. Ghi ra file hcn.out kết quả diện tích hình chữ nhật.

3. Code Pascal:

Program DT_Hcn;
Var crong,chdai,S: integer;
  f: text;
Begin
   assign(f,'hcn.inp');
   reset(f);
   read(f,crong,chdai);
   close(f);
   S:=crong * chdai;
   assign(f,'hcn.out');
   rewrite(f);
   write(f,S);
   close(f);
End.

4. Giải thích code

Dong code Ý nghĩa
Program DT_Hcn; Đặt tên chương trình DT_Hcn
Var crong,chdai,S: integer; Khai báo biến crong(chiều rộng),chda(chiều dài), S(diện tích) kiểu integer
f: Text Khai báo biến tệp f
assign(f,'hcn.inp'); Gán tên tệp
reset(f); Thủ tục mở tệp để đọc
read(f,crong,chdai); Đọc hai bến crong(chiều rộng), chdai(chiều dài) từ tệp
close(f); Đóng tệp sau khi đọc
S:=crong * chdai; Gán diện tích S = chiều dài * chiều rộng
assign(f,'hcn.out'); Gán tên tệp
rewrite(f); Thủ tục mở tệp chuẩn bị ghi
write(f,S) Ghi giá trị biến tong vào file hcn.out
close(f); Đóng tệp sau khi ghi
End. Kết thúc chương trình

5. Kết Quả Pascal

Kết luận:
    ▪ Bài này chúng ta lấy dữ liệu từ tệp không lấy dữ liệu từ bàn phím
    ▪ Kết quả ghi ra file hcn.out chứ không in ra màn hình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét