Study Lập Trình

Học lập trình dành cho người mới bắt đầu!

ads

Bài 1. Tổng hai số a và b - Đọc dữ liệu từ tệp

1. Bài toán

  Yêu cầu: Viết chương trình tính tổng hai số a và b. Dữ liệu lấy từ tệp
 • Input: Lấy dữ liệu từ file tong.inp theo cấu trúc 1 dòng gồm hai số cách nhau bằng một khoảng trắng
 • Output:Ghi ra file tong.out kết quả tổng a và b

2. Giải thuật:


Bước 1. Nhập thông tin:
 • Bước 1.1. Lấy hai số a và b từ tệp tong.inp bằng cấu trúc assign(biến tệp, tên tệp)
Bước 2. Xử lý:
 • Bước 2.1. Tong:= a + b;
Bước 3. Ghi ra file tong.out kết quả tổng hai số a và b.

3. Code Pascal:

Program tonghaiso;
var a,b,tong: integer;
  f: text;
Begin
  assign(f,'tong.inp');
  reset(f);
  read(f,a,b);
  close(f);

  tong:= a + b;
  assign(f,'tong.out');
  rewrite(f);
  write(f,tong);
  close(f);
End.

4. Giải thích code

Dong code Ý nghĩa
Program tonghaiso; Đặt tên chương trình tonghaiso
Var a,b,tong: integer; Khai báo biến a,b,tong kiểu integer
f: Text Khai báo biến tệp f
assign(f,'bai1.inp'); Gán tên tệp
reset(f); Thủ tục mở tệp để đọc
read(f,a,b); Đọc hai bến a,b từ tệp
close(f); Đóng tệp sau khi đọc
tong:= a + b; Gán tổng a và b bằng a + b
assign(f,'tong.out'); Gán tên tệp
rewrite(f); Thủ tục mở tệp chuẩn bị ghi
write(f,tong) Ghi giá trị biến tong vào file tong.out
close(f); Đóng tệp sau khi ghi
End. Kết thúc chương trình

5. Kết Quả Pascal

Kết luận:
    ▪ Bài này chúng ta lấy dữ liệu từ tệp không lấy dữ liệu từ bàn phím
    ▪ Kết quả ghi ra file tong.out chứ không in ra màn hình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét