Study Lập Trình

Học lập trình dành cho người mới bắt đầu!

ads

Bài 5. Khai báo biến

1. Khái niệm

  ◈ Là đại lượng mà giá trị của nó có thể thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình

  ◈ Biến được khai báo bằng từ khóa Var

  ◈ Biến là tên của một vùng bộ nhớ lưu trữ dữ liệu

  ◈ Biến được truy xuất trong chương trình thông qua tên biến

  ◈ Biến là một cấu trúc ghi nhớ dữ liêu

  ◈ Biến là một cấu trúc ghi nhớ dữ liệu vì vậy phải được quy định theo một kiểu dữ liệu nào đó. Ví dụ: Kiểu Integer, real, char, ...

2. Cách khai báo biến

Cách khai báo biến theo cấu trúc sau: Var ten_bien_1, ten_bien_2,... : kiểu dữ liệu;

  ◈ ten_bien1, ten_bien2,...: Là tên của biến cần đặt

  ◈ Kiểu dữ liệu: Là kiểu dữ liệu cho biến

Ví du 1: Var a, b: integer;

Ví dụ 2:  Var tong, hieu, tich, thuong: real;