Study Lập Trình

Học lập trình dành cho người mới bắt đầu!

ads

Bài 3. Cấu trúc của chương trình Pascal

Một chương trình Pascal đầy đủ phải có dạng như sau:
Program ten_chuong_trinh; (* Dòng tiêu đề*)
(* Phần khai báo *)
Uses ...;  (* Khai báo các hàm Unit*)
Label...;  (* Khai báo nhãn *)
Type...;   (* Khai báo các kiểu dữ liệu mới*)
Const...;  (* Khai bao hang...*)
Var ...;   (* Khai báo biến, mảng, bản ghi,...)
Procedure ...; (* Khai báo thủ tục...)
Function ...; (* Khai báo hàm...)
(* Thân chương trình *)
Begin (* Bắt đầu chương trình *)
     (* Các lệnh của chương trình *)
End. (* Kết thúc chương trình*)
Chú ý

  • Lời chú thích được đặt trong cặp dấu { } hoặc (* *)
  • Phần thân chương trình là bắt buộc
  • Các phần khác khai báo khi cần thiết
Bài học này chúng ta cần nắm rõ cấu trúc của chương trình pascal để có thể thực hành đúng cấu trúc.