Study Lập Trình

Học lập trình dành cho người mới bắt đầu!

ads

Bài 7. Chia Kẹo (Bài thực hành câu lệnh rẽ nhánh sách tin học 10 cánh diều trang 77)

1. Bài toán:

Yêu cầu: Có n chiếc kẹo và m em bé. Hãy viết chương trình nhập vào hai số nguyên dương n, m và kiểm tra n chiếc kẹo có chia đều được cho m em bé hay không. Chạy chương trình ba lần, mỗi lần với bộ dữ liệu n, m khác nhau.
  • Input: Nhập m, n
  • Output: In ra màn hình chia đều hoặc không chia đều

2. Giải thuật:


Bước 1. Nhập hai số nguyên dương n và m từ bàn phím.
Bước 2. Kiểm tra xem n có chia hết cho m không bằng cách sử dụng toán tử dư %
Bước 3. Nếu n chia hết cho m, in ra "N chiếc kẹo chia đều cho m em bé".
Bước 4. Nếu n không chia hết cho m, in ra "N chiếc kẹo không chia đều cho m em bé".

3. Code Python:

n = int(input("Nhập vào số lượng kẹo: "))
m = int(input("Nhập vào số lượng em bé: "))
if n % m == 0:
    print("n chiếc kẹo chia đều cho m em bé.")
else:
    print("n chiếc kẹo không chia đều cho m em bé.")

4. Giải thích code :

Dong code Ý nghĩa
n = int(input("Nhập vào số lượng kẹo: ")) Khai báo biến n và gán giá trị nhập từ bàn phím vào. Sử dụng hàm int() để chuyển kiểu dữ liệu từ chuỗi sang số nguyên.
m = int(input("Nhập vào số lượng em bé: ")) Khai báo biến m và gán giá trị nhập từ bàn phím vào. Sử dụng hàm int() để chuyển kiểu dữ liệu từ chuỗi sang số nguyên.
if n % m == 0: print("n chiếc kẹo chia đều cho m em bé.") In ra màn hình "N chiếc kẹo chia đều cho m em bé."
else: print("n chiếc kẹo không chia đều cho m em bé.") Lệnh else, nếu giá trị n không chia hết cho m (n % m != 0) thì thực hiện các lệnh bên trong. In ra màn hình "N chiếc kẹo không chia đều cho m em bé".

5. Kết Quả Python:

Nhập vào số lượng kẹo: 10
Nhập vào số lượng em bé: 3
n chiếc kẹo không chia đều cho m em bé.
Kết luận: Bộ dữ liệu test:
n = 10, m = 3 -> "N chiếc kẹo không chia đều cho m em bé."
n = 20, m = 5 -> "N chiếc kẹo chia đều cho m em bé."
n = 30, m = 6 -> "N chiếc kẹo chia đều cho m em bé."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét