Study Lập Trình

Học lập trình dành cho người mới bắt đầu!

ads

Bài 9. Viết chương trình tính tổng S = 1 + 2 + ... + 100 - For do

1. Bài toán

  Yêu cầu: Viết chương trình các ước nguyên của số N. Với n được nhập từ bàn phím
 • Input: Nhập số tự nhiên cần tìm ước nguyên dương
 • Output:In ra màn hình hình các ước nguyên dương

2. Giải thuật:


Bước 1. Nhập thông tin:
 • Bước 1.1. Nhập số tự nhiên cần tìm ước nguyên dương
Bước 2. Xử lý:
 • Bước 2.1. Sử dụng vòng lặp For i:=1 to N
Bước 3. In ra màn hình các ước nguyên dương.

3. Code Pascal:

Program Tong_S;
Uses crt;
Var S, i: integer;
Begin
    Clrscr;
    Write('Chuong trinh tinh tong S = 1 + 2 + ... + 100 = ');
    S:= 0;
    For i:=1 to 100 do S:= S + i;
    Write(S);
    Readln;
End.

4. Giải thích code

Dong code Ý nghĩa
Program Tong_S; Đặt tên chương trình Tong_S
uses crt; Khai báo các hàm thư viện
Var S, i: Integer Khai báo biến S(Tính tổng), i(biến chạy)
clrscr; Xóa màn hình khi chạy chương trình
Write('Chuong trinh tinh tong S = 1 + 2 + ... + 100 = '); In ra màn hình dòng chữ Chuong trinh tinh tong S = 1 + 2 + ... + 100 =
S:=0 Gán giá trị 0 cho biến S
For i:=1 to 100 do S:= S + i; Cho i chạy từ 1 đến 100 sẽ tính giá trị S = S trước đó + giá trị i
Write(S); In ra màn hình giá trị biến S cuối cùng.
Readln; Dừng màn hình cho các bạn xem kết quả.

5. Kết Quả Pascal

Kết luận:
    ▪ Bài này chúng ta sử dụng vòng lặp For do.
    ▪ Bài tập này rất căn bản giúp ta hiểu được cách sử dụng vòng lặp For do.

1 nhận xét:

 1. The national government, which licenses Internet playing entities, made a grievance to the World Trade Organization about the us government's actions to impede on-line gaming. The Caribbean nation gained the preliminary ruling however WTO's appeals body somewhat narrowed that favorable ruling in April 2005. Yes, all the on-line casinos on our record are strictly regulated by playing authorities in nations such as Curacao. This ensures that on-line casinos uphold a standard of truthful gaming and are topic to audits concerning their gaming practices. That stated, every casino on our record is licensed and equipped 1xbet to take actual money wagers from gamers. There is an efficient customer assist environment with phone and email choices out there.

  Trả lờiXóa