Study Lập Trình

Học lập trình dành cho người mới bắt đầu!

ads

Bài 8. Viết chương trình các ước nguyên dương của số N - For do

1. Bài toán

  Yêu cầu: Viết chương trình các ước nguyên của số N. Với n được nhập từ bàn phím
 • Input: Nhập số tự nhiên cần tìm ước nguyên dương
 • Output:In ra màn hình hình các ước nguyên dương

2. Giải thuật:


Bước 1. Nhập thông tin:
 • Bước 1.1. Nhập số tự nhiên cần tìm ước nguyên dương
Bước 2. Xử lý:
 • Bước 2.1. Sử dụng vòng lặp For i:=1 to N
Bước 3. In ra màn hình các ước nguyên dương.

3. Code Pascal:

Program Uoc_nguyen_duong;
Uses crt;
Var N, i: integer;
Begin
    Clrscr;
    Write('Nhap so can tim uoc nguyen duong: ');
    Readln(N);
    For i:=1 to N do
        if N mod i = 0 then write(i:5);
    Readln;
End.

4. Giải thích code

Dong code Ý nghĩa
Program Uoc_nguyen_duong Đặt tên chương trình Uoc_nguyen_duong
uses crt; Khai báo các hàm thư viện
Var N, i: Integer Khai báo biến N(N số nguyên dương cần in), i(biến chạy)
clrscr; Xóa màn hình khi chạy chương trình
Write('Nhap so can tim uoc nguyen duong: '); In ra màn hình dòng chữ Nhap so can tim uoc nguyen duong:
readln(N); Nhập từ bàn phím giá trị gán vào biến N
Writeln('---> ',N, ' so nguyen duong le dau tien: '); In ra màn hình dòng chữ ---> N so nguyen duong le dau tien:
For i:=1 to N do
if N mod i = 0 then write(i:5);
Cho i chạy từ 1 đến N làm công việc in các ước nguyên dương.
Readln; Dừng màn hình cho các bạn xem kết quả.

5. Kết Quả Pascal

Kết luận:
    ▪ Bài này chúng ta sử dụng vòng lặp For do.
    ▪ Bài tập này rất căn bản giúp ta hiểu được cách sử dụng vòng lặp For do.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét