Study Lập Trình

Học lập trình dành cho người mới bắt đầu!

ads

Bài 3. Viết chương trình nhập vào mảng một chiều in các phần tử ở vị trí chẳn

1. Bài toán

  Yêu cầu: Viết chương trình nhập vào mảng một chiều in ra màn hình các phần tử ở vị trí chẳn.
 • Input: Nhập mảng một chiều có các phần tử nguyên
 • Output:In ra màn hình tất cả các phần tử ở vị trí chẳn

2. Giải thuật:


Bước 1. Nhập thông tin:
 • Bước 1.1. Nhập \(N\);
 • Bước 1.2. Nhập dãy số đã cho \(A_{1}, A_{2}, ..., A_{n}\)
Bước 2. Xử lý:
 • Bước 2.1. Nếu chỉ số i là số chẳn thì in ra màn hình a[i]
Bước 3. In ra màn hình các phần tử ở vị trí chẳn

3. Code Pascal:

Program Phan_tu_chi_so_chan;
Uses crt;
Var   a: array[1..100] of integer;
    N,i: integer;
Begin
    Clrscr;
    Write('Nhap so phan tu cua mang: ');
    Readln(N);
    For i:=1 to N do
        Begin
            Write('Phan tu thu ', i, ' la: ');
            Readln(a[i]);
        End;
    Writeln;
    Writeln('* Mang vua nhap la: ');
    For i:=1 to N do write(a[i]:4);
    Writeln;
    writeln('* Cac phan tu o vi tri chan: ');
    For i:=1 to N do
        if i mod 2 = 0 then write(a[i]:4);
    Readln;
End.

4. Giải thích code

Dong code Ý nghĩa
Program Phan_tu_chi_so_chan; Đặt tên chương trình Phan_tu_chi_so_chan;
uses crt; Khai báo các hàm thư viện
Var a: array[1..100] of integer; Khai báo mảng một chiều
Var N, i: Integer Khai báo biến N(Số phần tử của dãy), i(biến chạy)
clrscr; Xóa màn hình khi chạy chương trình
write('Nhap so luong phan tu cua day: '); In ra màn hình dòng chữ Nhap so luong phan tu cua day:
readln(N); Nhập từ bàn phím giá trị gán vào biến N
for i:=1 to N do
begin
  write('Phan tu thu ', i,': ');
  readln(a[i]);
end;
Cho i chạy từ 1 đến N làm công việc in các phần tử của dãy ra màn hình.
Writeln('* Mang vua nhap la: '); In ra màn hình dòng "* Mang vua nhap la:"
For i:=1 to N do write(a[i]:4); In ra màn hình các phần tử vừa được nhập ở trên
writeln('* Cac phan tu o vi tri chan: '); In ra màn hình dòng "* Cac phan tu o vi tri chan:"
For i:=1 to N do
if i mod 2 = 0 then write(a[i]:4);
Cho i chạy từ 1 đến N làm công việc là nếu chỉ số i chia 2 dư bằng 0 thì in phần tử a[i] ra màn hình
Readln; Dừng màn hình cho các bạn xem kết quả.

5. Kết Quả Pascal

Kết luận:
    ▪ Bài này chúng ta sử dụng mảng 1 chiều để xử lý dãy số.
    ▪ Kết hợp vòng lặp, câu điện kiện if - else. Vì thế chúng ta cần hiểu rõ cách sử dụng của vòng lặp và câu điều kiện để có thể làm tốt bài tập này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét