Study Lập Trình

Học lập trình dành cho người mới bắt đầu!

ads

Bài 4. Viết chương trình nhập mảng một chiều và in ra màn hình các phần tử khác 0

1. Bài toán

  Yêu cầu: Viết chương trình nhập vào mảng một chiều in ra màn hình các phần tử khác 0.
 • Input: Nhập mảng một chiều có các phần tử nguyên
 • Output:In ra màn hình tất cả các phần tử khác 0

2. Giải thuật:


Bước 1. Nhập thông tin:
 • Bước 1.1. Nhập \(N\);
 • Bước 1.2. Nhập dãy số đã cho \(A_{1}, A_{2}, ..., A_{n}\)
Bước 2. Xử lý:
 • Bước 2.1. Nếu a[i] khác 0 thì in ra màn hình a[i]
Bước 3. In ra màn hình các phần tử khác 0

3. Code Pascal:

Program Phan_tu_chi_so_chan;
Uses crt;
Var   a: array[1..100] of integer;
    N,i: integer;
Begin
    Clrscr;
    Write('Nhap so phan tu cua mang: ');
    Readln(N);
    For i:=1 to N do
        Begin
            Write('Phan tu thu ', i, ' la: ');
            Readln(a[i]);
        End;
    Writeln;
    Writeln('* Mang vua nhap la: ');
    For i:=1 to N do write(a[i]:4);
    Writeln;
    writeln('* Cac phan tu khac khong: ');
    For i:=1 to N do
        if a[i] <> 0 then write(a[i]:4);
    Readln;
End.

4. Giải thích code

Dong code Ý nghĩa
Program Phan_tu_chi_so_chan; Đặt tên chương trình Phan_tu_chi_so_chan;
uses crt; Khai báo các hàm thư viện
Var a: array[1..100] of integer; Khai báo mảng một chiều
Var N, i: Integer Khai báo biến N(Số phần tử của dãy), i(biến chạy)
clrscr; Xóa màn hình khi chạy chương trình
write('Nhap so luong phan tu cua day: '); In ra màn hình dòng chữ Nhap so luong phan tu cua day:
readln(N); Nhập từ bàn phím giá trị gán vào biến N
for i:=1 to N do
begin
  write('Phan tu thu ', i,': ');
  readln(a[i]);
end;
Cho i chạy từ 1 đến N làm công việc in các phần tử của dãy ra màn hình.
Writeln('* Mang vua nhap la: '); In ra màn hình dòng "* Mang vua nhap la:"
For i:=1 to N do write(a[i]:4); In ra màn hình các phần tử vừa được nhập ở trên
writeln('* Cac phan tu khac khong: '); In ra màn hình dòng "* Cac phan tu khac khong:"
For i:=1 to N do
if a[i] <> 0 then write(a[i]:4);
ICho i chạy từ 1 đến N làm công việc là nếu a[i] khác 0 thì in phần tử a[i] ra màn hình
Readln; Dừng màn hình cho các bạn xem kết quả.

5. Kết Quả Pascal

Kết luận:
    ▪ Bài này chúng ta sử dụng mảng 1 chiều để xử lý dãy số.
    ▪ Kết hợp vòng lặp, câu điện kiện if - else. Vì thế chúng ta cần hiểu rõ cách sử dụng của vòng lặp và câu điều kiện để có thể làm tốt bài tập này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét