Study Lập Trình

Học lập trình dành cho người mới bắt đầu!

ads

Bài 8. Viết chương trình tam giác Pascal

1. Bài toán

  Yêu cầu: Viết chương trình tam giác Pascal
 • Input:
 • Output: In ra màn hình tam giác Pascal

2. Giải thuật:


Bước 1. Nhập thông tin: Không nhập thông tin
Bước 2. Xử lý:
 • Bước 2.1. Dùng lệnh write in ra màn hình tam giác pascal
 •            1
            1     1
         1     2     1
      1     3     3     1
  1     4     6     4     1
Bước 3. Xuất ra màn hình tam giác dạng Pascal;.

3. Code Pascal:

Program Tam_giac_Pascal;
uses crt;
Begin
  Writeln('    1');
  Writeln('   1  1');
  Writeln('  1  2  1');
  Writeln(' 1  3  3  1');
  Writeln('1  4  6  4  1');
  Readln;
End.

4. Giải thích code

Dòng lệnh Ý nghĩa
Program Tam_giac_Pascal; Khai báo tên chương trình
uses crt; Khai báo hàm thư viện
Writeln(''); Để in ra màn hình các dòng đúng dạng tam giác Pascal
readln; Dừng màn hình khi chạy chương trình cho bạn xem.

5. Kết Quả Pascal

Kết luận: Đối với bài này chúng ta dùng lệnh in ra màn hình write để canh chỉnh sao cho đúng với dạng tam giác Pascal là ok.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét