Study Lập Trình

Học lập trình dành cho người mới bắt đầu!

ads

Bài 7. Tính tiền sản phẩm

1. Bài toán

  Yêu cầu: Nhập tên sản phẩm, số lượng và đơn giá. Tính tiền và thuế giá trị gia tăng phải trả, biết:
a. tiền = số lượng * đơn giá
b. thuế giá trị gia tăng = 10% tiền
  • Input: Nhập tên sản phẩm, số lượng, đơn giá
  • Output: Tiền và thuế

2. Giải thuật:


Bước 1. Nhập thông tin;
  • Bước 1.1. hập tên sản phẩm;
  • Bước 1.2. Nhập số lượng;
  • Bước 1.3. Nhập đơn giá;
Bước 2. Xử lý:
  • Bước 2.1. Tiền = số lượng * đơn giá;
  • Bước 2.2. Thuế = tiền * 0.1;
Bước 3. Xuất ra màn hình tiền và thuế;.

3. Code Pascal:

program tinh_tien_thue;
uses crt;					
var soluong, dongia, tien, thue: Real;
begin
	clrscr;		
	write('Nhap vao so luong mua: ');	
	readln(soluong);					
	writeln('Nhap vao don gia:');		
	readln(dongia);						
	tien := soluong * dongia;			
	thue := 0.1 * tien;					
	writeln('Tien = ',tien:1:2);	
	writeln('Thue = ',thue:1:2);	
	readln;							
end.

4. Giải thích code

Dòng lệnh Ý nghĩa
program tinh_tien_thue; Khai báo tên chương trình
uses crt; Khai báo hàm thư viện
var soluong, dongia, tien, thue: Real; Khai báo biến
clrscr; Sử dụng xóa màn hình
write('Nhap vao so luong mua: '); In ra màn hình chữ: Nhap vao so luong mua:
readln(soluong); Nhập từ bàn phím để gán vào biến soluong
writeln('Nhap vao don gia:'); In ra màn hình dòng Nhap vao don gia:
readln(dongia); Nhập vào từ bàn phím giá trị gán cho biến dongia
tien := soluong * dongia; Gán công thức tính tiền cho biens tien
thue := 0.1 * tien; Gán công thức tính thuế cho biến thue
writeln('Tien = ',tien:1:2); In ra màn hình dòng Tien = và đưa ra giá trị của biến tien
writeln('Thue = ',thue:1:2); In ra màn hình dòng Thue = và đưa ra giá trị của biến thue
readln; Dừng màn hình khi chạy chương trình cho bạn xem.

5. Kết Quả Pascal

Kết luận: Đối với bài này chúng ta hiểu cách đơn giản là làm theo công thức đã được đề bài yêu cầu. Chúc các bạn học tốt!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét