Study Lập Trình

Học lập trình dành cho người mới bắt đầu!

ads

Bài 1. Nhập mảng một chiều và in ra màn hình mảng vừa nhập

1. Bài toán

  Yêu cầu: Viết chương trình nhập vào mảng một chiều in ra màn hình các phần tử của mảng.
 • Input: Nhập mảng một chiều có các phần tử nguyên
 • Output:In ra màn hình tất cả các phần tử

2. Giải thuật:


Bước 1. Nhập thông tin:
 • Bước 1.1. Nhập \(N\);
 • Bước 1.2. Nhập dãy số đã cho \(A_{1}, A_{2}, ..., A_{n}\)
Bước 2. Xử lý:
 • Bước 2.1. In ra màn hình a[i]
Bước 3. In ra màn hình các phần tử

3. Code Pascal:

Program Mang_mot_chieu;
Uses crt;
Var   a: array[1..100] of integer;
    N,i: integer;
Begin
    Clrscr;
    Write('Nhap so phan tu cua mang: ');
    Readln(N);
    For i:=1 to N do
        Begin
            Write('Phan tu thu ', i, ' la: ');
            Readln(a[i]);
        End;
    Writeln;
    Writeln('* Mang vua nhap la: ');
    For i:=1 to N do write(a[i]:4);
    Readln;
End.

4. Giải thích code

Dong code Ý nghĩa
Program Mang_mot_chieu; Đặt tên chương trình Mang_mot_chieu;
uses crt; Khai báo các hàm thư viện
Var a: array[1..100] of integer; Khai báo mảng một chiều
Var N, i: Integer Khai báo biến N(Số phần tử của dãy), i(biến chạy)
clrscr; Xóa màn hình khi chạy chương trình
write('Nhap so luong phan tu cua day: '); In ra màn hình dòng chữ Nhap so luong phan tu cua day:
readln(N); Nhập từ bàn phím giá trị gán vào biến N
for i:=1 to N do
begin
  write('Phan tu thu ', i,': ');
  readln(a[i]);
end;
Cho i chạy từ 1 đến N làm công việc in các phần tử của dãy ra màn hình.
Writeln('* Mang vua nhap la: '); In ra màn hình dòng "* Mang vua nhap la:"
For i:=1 to N do write(a[i]:4); In ra màn hình các phần tử vừa được nhập ở trên
Readln; Dừng màn hình cho các bạn xem kết quả.

5. Kết Quả Pascal

Kết luận:
    ▪ Bài này chúng ta sử dụng mảng 1 chiều để xử lý dãy số.
    ▪ Đây là bài tập đầu tiên về mảng một chiều vì thế chúng ta cần hiểu thật rõ về cách nhập một mảng như thế nào để có thể linh hoạt trong các yêu cầu liên quan đến mảng 1 chiều.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét