Study Lập Trình

Học lập trình dành cho người mới bắt đầu!

ads

Bài 4. Giải phương trình bậc nhất if - else

1. Bài toán

  Yêu cầu: Giải phương trình bậc 1 có dạng: \(ax + b = 0\).
 • Input: Nhập hệ số \(a\), \(b\).
 • Output: In màn hình nghiệm phương trình bậc nhất.

2. Giải thuật:


Bước 1. Nhập thông tin:
 • Bước 1.1. Nhập hệ số \(a\), \(b\);
Bước 2. Xử lý:
 • Bước 2.1. Nếu \(a = 0\);
 • Bước 2.1.1. Nếu \(b = 0\) thì phương trình vô số nghiệm;
 • Bước 2.1.2. Nếu \(b <> 0\) thì phương trình vô nghiệm;
 • Bước 2.2. Nếu a khác 0;
 • Bước 2.2.1. Phương trình có nghiệm \(x = - \dfrac{b}{a}\);
Bước 3. In ra màn hình nghiệm của phương trình bậc nhất.

3. Code Pascal:

Program Giai_pt_bacI;
Uses crt;
Var a, b: Integer;
  x: real;
Begin
  clrscr;
  writeln('Giai phuong trinh bac nhat');
  write('Nhap he so a = ');
  readln(a);
  write('Nhap he so b = ');
  readln(b);
  if a = 0 then 
    if b = 0 then write('Phuong trinh vo so nghiem')
    else write('Phuong trinh vo nghiem')
  else 
    begin
      x := -b/a;
      write('Phuong trinh co nghiem x = ', x:1:1);
    end;
  readln;
End.

4. Giải thích code

Dong code Ý nghĩa
Program Giai_pt_bacI; Đặt tên chương trình Giai_pt_bacI
uses crt; Khai báo các hàm thư viện
Var a, b: Integer;x: real; Khai báo biến a(hệ số a), b(hệ số b)
clrscr; Xóa màn hình khi chạy chương trình
writeln('Giai phuong trinh bac nhat'); In ra màn hình dòng chữ Giai phuong trinh bac nhat
write('Nhap he so a = '); In ra màn hình dòng Nhap so a:
readln(a); Nhập từ bàn phím giá trị gán vào biến a
write('Nhap so b: '); In ra màn hình dòng Nhap so b:
readln(b); Nhập từ bàn phím giá trị gán vào biến b
if a = 0 then if b = 0 then write('Phuong trinh vo so nghiem') else write('Phuong trinh vo nghiem') Nếu trường hợp a = 0 thì xét tiếp
Trường hợp nếu b = 0 thì in ra dòng Phuong trinh vo so nghiem
Ngược lại, tức b <> 0 in ra dòng Phuong trinh vo nghiem
else begin x := -b/a; write('Phuong trinh co nghiem x = ', x:1:1); end; Ngược lại, tức a khác 0 thì in ra màn hình dòng Phuong trinh co nghiem x = và in ra giá trị của biến x
Readln; Dừng màn hình cho các bạn xem kết quả.

5. Kết Quả Pascal

Kết luận:
    ▪ Bài này chúng ta sử dụng câu điều kiện rẻ nhánh dạng đủ If - Else.
    ▪ Xét đầy đủ các trường hợp của phương trình bậc nhất \(a = 0\) và \(a <> 0\)
    ▪ Để ý phía trước câu lệnh else các câu lệnh không có dấu chấm ;

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét