Study Lập Trình

Học lập trình dành cho người mới bắt đầu!

ads

Bài 13. Viết chương trình tính diện tích mặt cầu, thể tích khối cầu

1. Bài toán

  Yêu cầu: Viết chương trình tính diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu
 • Input: Nhập bán kính mặt cầu
 • Output: In ra màn hình diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu

2. Giải thuật:


Bước 1. Nhập thông tin:
 • Bước 1.1. Nhập bán kính mặt cầu.
Bước 2. Xử lý:
 • Bước 2.1. Tính diện tích mặt cầu bằng công thức \(S = 4\pi {r^2}\)
 • Bước 2.2. Tính thể tích khối cầu bằng công thức \(V = \frac{4}{3}\pi {r^3}\)
Bước 3. In ra màn hình diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu.

3. Code Pascal:

Program Hinh_cau;
Uses crt;
Var
  r:integer;
  S,V:Real;
Begin
  clrscr;
  Writeln('CHUONG TRINH TINH DIEN TICH MAT CAU - THE TICH KHOI CAU');
  Writeln('-------------------------------------------------------');
  Write('Cho biet ban kinh mat cau = ');
  Readln(r);
  S := 4 * 3.1416 * sqr(r);
  V:=4/3 * 3.1416 *r*r*r;
  Writeln('Dien tich mat cau la : ',S:6:2,' met khoi');
  Writeln('The tich khoi cau la : ',V:6:2,' met khoi');
  Readln;
End.

4. Giải thích code

Dong code Ý nghĩa
Program Hinh_cau; Đặt tên chương trình là Hinh_cau
Uses crt; Khai báo hàm thư viện
Var r:integer; S,V:Real; Khai báo biến r(bán kính) theo kiểu Integer(số nguyên) và S(diện tích), V(thể tích khối cầu) theo kiểu Real(số thực)
Writeln('CHUONG TRINH TINH DIEN TICH MAT CAU - THE TICH KHOI CAU'); In ra màn hình dòng CHUONG TRINH TINH DIEN TICH MAT CAU - THE TICH KHOI CAU
Writeln('---------------------------'); In ra màn hình dòng ---------------------------
Write('Cho biet ban kinh mat cau = '); In ra màn hình dòng Cho biet ban kinh mat cau =
Readln(r); Nhập giá trị từ bàn phím gán cho biến r
S := 4 * 3.1416 * sqr(r); Gán giá trị biểu thức \(4\pi {r^2}\) cho biến S
V:=4/3 * 3.1416 *r*r*r; Gán giá trị biểu thức \(\frac{4}{3}\pi {r^3}\) cho biến V
Writeln('Dien tich mat cau la: ',S:6:2,' met khoi'); In ra màn hình dòng Dien tich mat cau la: và giá trị biến S và dòng met vuong
Writeln('The tich khoi cau la: ',V:6:2,' met khoi'); In ra màn hình dòng The tich khoi cau la: và giá trị biến V và dòng met khoi
Readln; Dừng màn hình cho các bạn xem kết quả.

5. Kết Quả Pascal

Kết luận:
    ⦿ Bài này chúng ta sẽ sử dụng cách viết đơn thuần áp dụng các công thức tính diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu là ok
    ⦿ Công thức diện tích mặt cầu là \(S = 4\pi {r^2}\) và thể tích khối cầu là \(V = \frac{4}{3}\pi {r^3}\)
▪ r: Bán kính mặt cầu
▪ S: Diện tích mặt cầu
▪ V: Thể tích khối cầu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét