Study Lập Trình

Học lập trình dành cho người mới bắt đầu!

ads

Bài 12. Tính diện tích tam giác

1. Bài toán

  Yêu cầu: Viết chương trình tính diện tích tam giác
 • Input: Nhập ba cạnh của tam giac
 • Output: In ra màn hình diện tích tam giac

2. Giải thuật:


Bước 1. Nhập thông tin:
 • Bước 1.1. Nhập độ dài cạnh a
 • Bước 1.2. Nhập độ dài cạnh b
 • Bước 1.3. Nhập độ dài cạnh c
Bước 2. Xử lý:
 • Bước 2.1. Tính \(P = \frac{{a + b + c}}{2}\)
 • Bước 2.2. Tính diện tích tam giác bằng công thức \(S = \sqrt {p\left( {p - a} \right)\left( {p - b} \right)\left( {p - c} \right)} \)
Bước 3. In ra màn hình diện tích tam giác.

3. Code Pascal:

Program Tam_Giac;
Var
  a,b,c:Integer;
   p,s:Real;
Begin
  Writeln('CHUONG TRINH TINH DIEN TICH TAM GIAC');
  Write('-Cho biet canh thu nhat a = ');
  Readln(a);
  Write('Cho biet canh thu hai b = ');
  Readln(b);
  Write('Cho biet canh thu ba  c = ');
  Readln(c);
  p := 0.5 * (a + b + c);
  s := sqrt(p*(p-a)*(p-c)*(p-c));
  Writeln('Dien tich hinh tam giac = ',s:6:2,' met vuong');
  Readln
End.

4. Giải thích code

Dong code Ý nghĩa
Program Tam_Giac; Đặt tên chương trình là Tam_Giac
Var a,b,c:Integer; p,s:Real; Khai báo biến a(cạnh thứ nhất), b(cạnh thứ hai), c(cạnh thứ ba) theo kiểu integer(số nguyên) và p, s(diện tích) theo kiểu real(số thực)
Writeln('CHUONG TRINH TINH DIEN TICH TAM GIAC'); In ra màn hình dòng CHUONG TRINH TINH DIEN TICH TAM GIAC
Write('Cho biet canh thu nhat a = '); In ra màn hình dòng Cho biet canh thu nhat a =
Readln(a); Nhập vào từ bàn phím giá trị gán vào biến a
Write('Cho biet canh thu hai b = '); In ra màn hình dòng Cho biet canh thu hai b =
Readln(b); Nhập vào từ bàn phím giá trị gán vào biến b
Write('Cho biet canh thu ba c = '); In ra màn hình dòng Cho biet canh thu ba c =
Readln(c); Nhập vào từ bàn phím giá trị gán vào biến c
P := 0.5 * (a + b + c); Gán giá trị biểu thức \(\frac{{a + b + c}}{2}\) vào biến p
S := sqrt(p*(p-a)*(p-c)*(p-c)); Gán giá trị biểu thức \(\sqrt {p\left( {p - a} \right)\left( {p - b} \right)\left( {p - c} \right)} \) vào biến s
Writeln('Dien tich hinh tam giac = ',S:6:2,' met vuong'); In ra màn hình dòng Dien tich hinh tam giac = và in giá trị biến s và in dòng met vuong
Readln Dừng màn hình cho các bạn xem kết quả.

5. Kết Quả Pascal

Kết luận:
    ⦿ Bài này chúng ta sẽ sử dụng cách viết đơn thuần
    ⦿ Code này chưa phù hợp khi ba cạnh nhập vào không tạo thành một tam giác và lúc đó diện tích tam giác bằng 0. Bài này sẽ được giải quyết tốt khi có sử dụng điều kiện if - else trong phần sau.
    ⦿ Điều kiện để ba cạnh nhập vào là một tam giác là Tổng hai cạnh của tam giác lớn hơn cạnh còn lại của tam giác
    ⦿ Công thức diện tích tam giác: \(S = \sqrt {p\left( {p - a} \right)\left( {p - b} \right)\left( {p - c} \right)} \)
▪ a: Độ dài cạnh thứ nhất
▪ b: Độ dài cạnh thư hai
▪ c: Độ dài cạnh thứ ba
▪ p: Nữa chu vi
▪ S: Diện tích tam giác

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét