Study Lập Trình

Học lập trình dành cho người mới bắt đầu!

ads

Bài 1. Viết chương trình tổng hiệu tích thương full trường hợp

1. Bài toán:

Yêu cầu: Viết chương trình tính tổng, hiệu, tích, thương hai số nguyên a và b.
 • Input: Nhập hai số nguyên a và b từ bàn phím
 • Output: In ra màn hình tổng, hiệu, tích, thương hai của hai số a và b

2. Thuật toán:


Bước 1. Nhập thông tin;
 • Bước 1.1. Nhập số a;
 • Bước 1.2. Nhập số b;
Bước 2. Xử lý:
 • Bước 2.1. Tong := a + b;
 • Bước 2.2. hieu:= a - b;
 • Bước 2.3. tich:= a * b;
 • Bước 2.4. thuong:= a/b;
Bước 3. Xuất dữ liệu ra màn hình tổng, hiệu, tích, thương.

3. Code Pascal:

program tong_hieu_tich_thuong;
uses crt;
var
 a, b, tong, hieu, tich, thuong: real;
begin
 clrscr;
 write('Nhap so a: ');
 readln(a);
 write('Nhap so b:');
 readln(b);
 tong := a + b;
 hieu := a - b;
 tich := a * b;
 writeln('Tong ',a:2:1,' va ',b:2:1,' la: ',tong:2:1);
 writeln('Hieu ',a:2:1,' va ',b:2:1,' la: ',hieu:2:1);
 writeln('Tich ',a:2:1,' va ',b:2:1,' la: ',tich:2:1);
 if b = 0 then write('Nhap so b khac khong')
 else 
  begin
   thuong := a/b;
   writeln('Thuong ',a:2:1,' va ',b:2:1,' la: ',thuong:2:1);
  end;
 readln;
end.

4. Giải thích code:

Dong code Ý nghĩa
Program phep_tinh; Khai báo tên chương trình phep_tinh
uses crt; Khai báo các hàm thư viện
var a,b,tong,hieu,tich,thuong:real; Khai báo các biến của bài toán a(số a), b(số b), tong(tổng a và b), hieu(hiệu a và b), tich(tích a và b) thuong(thương của a và b) theo kiểu số thực Real
clrscr; Dùng để xóa màn hình khi chạy chương trình
write('Nhap so a: '); In ra màn hình dòng chữ Nhap so a:
readln(a); Nhập số từ bàn phím để gán giá trị cho biến a
write('Nhap so b: '); In ra màn hình dòng chữ Nhap so b:
readln(b); Nhập số từ bàn phím để gán giá trị cho biến b
tong:= a + b; Gán giá trị của biến tong bằng a + b
hieu:= a - b; Gán giá trị của biến hieu bằng a - b
tich:= a * b; Gán giá trị của biến tich bằng a * b
writeln('Tong ',a:2:1,' va ',b:2:1,' la: ',tong:2:1); In ra màn hình dòng chữ "Tong a va b la:" và in giá trị biến tong ra màn hình. Ví dụ: Tong 6 va 3 la: 9
writeln('Hieu ',a:2:1,' va ',b:2:1,' la: ',hieu:2:1); In ra màn hình dòng chữ "Hieu a va b la: " và in giá trị biến hieu ra màn hình. Ví dụ: Hieu 6 va 3 la: 3
writeln('Tich ',a:2:1,' va ',b:2:1,' la: ',tich:2:1); In ra màn hình dòng chữ "Tich a va b la:" và in giá trị biến tich ra màn hình. Ví dụ: Tich 6 va 3 la: 18
if b = 0 then write('Nhap so b khac khong') Nếu b = 0 thì in ra màn hình dòng lệnh Nhap so b khac khong
else begin thuong := a/b; writeln('Thuong ',a:2:1,' va ',b:2:1,' la: ',thuong:2:1); end; Ngược lại, nghĩa là khi b khac 0 thì in ra màn hình dòng chữ "Thuong a va b la:" và in giá trị biến thuong ra màn hình. Ví dụ: Thuong 6 va 3 la: 2
readln;

5. Kết Quả Pascal

Kết luận:

    ⦿ Bài này trước đây chúng ta từng giải quyết nhưng ở mức độ bình thường tức là chương trình chỉ đúng khi chúng ta nhập liệu thì tránh trường hợp thương mẫu phải khác không.

    ⦿ Hiện ở bài này thì chúng ta đã sử dụng câu lệnh điều kiện để giải quyết nên bài toán đã khác phục được trường hợp mẫu khác không, chương trình chạy vẫn ok.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét