Study Lập Trình

Học lập trình dành cho người mới bắt đầu!

ads

Bài 1. Viết chương trình Pascal đầu tiên

1. Bài toán

Viết chương trình Hello World đầu tiên.
Chào bạn. Hôm nay tôi xin hướng dẫn bạn viết chương trình đầu tiên khi tham gia học ngôn ngữ lập trình Pascal.

2. Giải thuật

In ra màn hình dòng chữ "Hello Word" bằng lệnh writeln

3. Code Pascal

Program Vidu;
uses crt;
Begin
     clrscr;
     writeln('Hello World');
     readln;
End.

4. Giải thích code

Giải thích code:

Dòng lệnh Giải thích
Program Vidu; Phần này để khai báo tên chương trình.
uses crt; Dùng để khai báo hàm thư viện.
clrscr; Lệnh này dùng để xóa màn hình.
writeln('Hello World'); Dùng để in dòng chữ Hello Word ra màn hình.
readln; Dòng lệnh này dùng để dừng màn hình khi chạy chương trình.

5. Kết quả Pascal

- Sau khi bạn gõ code trên vào Tuble Pascal, để chạy chương trình bạn bấm tổ hợp phím Ctrl + F9 để chạy chương trình

  • Khi bạn chạy chương trình giao diện chương trình sẽ hiển thị như sau:

Tổng kết: Đây là bài học đầu tiên và cũng rất quan trọng để bạn cảm nhận được một chương trình được chạy như thế nào, trong những bài tiêp tiếp theo chúng ta sẽ tiếp xúc với những bài phức tạp hơn để bạn có thể từ một người không biết gì về lập trình Pascal cũng có thể học được. Ok

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét