Study Lập Trình

Học lập trình dành cho người mới bắt đầu!

ads

Bài 11. Viết chương trình tính tổng S = 2 + 4 + 6 + 8 + ... + 2n - For do

1. Bài toán

  Yêu cầu: Viết chương trình tính tổng \(S = 1 + 2 + ... + n\). Với n được nhập từ bàn phím
 • Input: Nhập \(N\)
 • Output:In ra màn hình hình tổng

2. Giải thuật:


Bước 1. Nhập thông tin:
 • Bước 1.1. Nhập \(N\) từ bàn phím
Bước 2. Xử lý:
 • Bước 2.1. Sử dụng vòng lặp For i:=1 to N tính tổng S:= S + i
Bước 3. In ra màn hình tổng S.

3. Code Pascal:

Program Tong_S;
Uses crt;
Var S, i, N: integer;
Begin
    Clrscr;
    Write('Nhap N = ');
    Readln(N);
    Write('Tong S = 2 + 4 + ... + 2N = ');
    S:= 0;
    For i:=2 to 2*N do
        if i mod 2 = 0 then S:= S + i;
    Write(S);
    Readln;
End.

4. Giải thích code

Dong code Ý nghĩa
Program Tong_S; Đặt tên chương trình Tong_S
uses crt; Khai báo các hàm thư viện
Var S, i: Integer Khai báo biến S(Tính tổng), i(biến chạy)
clrscr; Xóa màn hình khi chạy chương trình
Write('Nhap N = '); In ra màn hình dòng chữ Nhap N =
Readln(N); Nhập từ bàn phím giá trị của biến N
Write('Tong S = 2 + 4 + ... + 2N = '); In ra màn hình dòng chữ Tong S = 2 + 4 + ... + 2N =
S:=0 Gán giá trị 0 cho biến S
For i:=2 to 2*N do
if i mod 2 = 0 then S:= S + i;
Cho i chạy từ 1 đến 2N. Nếu i chia hết cho 2 thì tính giá trị S = S trước đó + giá trị i
Write(S); In ra màn hình giá trị biến S cuối cùng.
Readln; Dừng màn hình cho các bạn xem kết quả.

5. Kết Quả Pascal

Kết luận:
    ▪ Bài này chúng ta sử dụng vòng lặp For do.
    ▪ Bài tập này rất căn bản giúp ta hiểu được cách sử dụng vòng lặp For do.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét