Study Lập Trình

Học lập trình dành cho người mới bắt đầu!

ads

Bài 7. Viết chương trình nhập mảng một chiều và in ra màn hình tổng các phần tử của mảng

1. Bài toán

  Yêu cầu: Viết chương trình nhập vào mảng một chiều in ra màn hình tổng các phần tử của mảng.
 • Input: Nhập mảng một chiều có các phần tử nguyên
 • Output:In ra màn hình tổng các phần tử của mảng

2. Giải thuật:


Bước 1. Nhập thông tin:
 • Bước 1.1. Nhập \(N\);
 • Bước 1.2. Nhập dãy số đã cho \(A_{1}, A_{2}, ..., A_{n}\)
Bước 2. Xử lý:
 • Bước 2.1. Tong = 0
 • Bước 2.2. Dùng vòng lặp For do để tính biến tổng Tong = Tong + a[i]
Bước 3. In ra màn hình biến Tong

3. Code Pascal:

Program Tong_cac_pt_mang;
Uses crt;
Var   a: array[1..100] of integer;
    N, i, Tong: integer;
Begin
    Clrscr;
    Write('Nhap so phan tu cua mang: ');
    Readln(N);
    For i:=1 to N do
        Begin
            Write('Phan tu thu ', i, ' la: ');
            Readln(a[i]);
        End;
    Writeln;
    Writeln('* Mang vua nhap la: ');
    For i:=1 to N do write(a[i]:4);
    Writeln;
    Tong:= 0;
    For i:=1 to N do Tong:= Tong + a[i];
    Write('Tong cac phan tu cua mang: ',Tong:2);
    Readln;
End.

4. Giải thích code

Dong code Ý nghĩa
Program Phan_tu_chi_so_chan; Đặt tên chương trình Phan_tu_chi_so_chan;
uses crt; Khai báo các hàm thư viện
Var a: array[1..100] of integer; Khai báo mảng một chiều
Var N, i, Tong: Integer Khai báo biến N(Số phần tử của dãy), i(biến chạy), Tong(Tổng các phần tử của mảng)
clrscr; Xóa màn hình khi chạy chương trình
write('Nhap so luong phan tu cua day: '); In ra màn hình dòng chữ Nhap so luong phan tu cua day:
readln(N); Nhập từ bàn phím giá trị gán vào biến N
for i:=1 to N do
begin
  write('Phan tu thu ', i,': ');
  readln(a[i]);
end;
Cho i chạy từ 1 đến N làm công việc in các phần tử của dãy ra màn hình.
Writeln('* Mang vua nhap la: '); In ra màn hình dòng "* Mang vua nhap la:"
For i:=1 to N do write(a[i]:4); In ra màn hình các phần tử vừa được nhập ở trên
Tong:= 0; Gán giá trị 0 cho biến tổng.
For i:=1 to N do Tong:= Tong + a[i]; Cho i chạy từ 1 đến N làm công việc tính tổng: Tổng = Tổng ban đầu + giá trị phần tử a[i]
Readln; Dừng màn hình cho các bạn xem kết quả.

5. Kết Quả Pascal

Kết luận:
    ▪ Bài này chúng ta sử dụng mảng 1 chiều để xử lý dãy số.
    ▪ Kết hợp vòng lặp, câu điện kiện if - else. Vì thế chúng ta cần hiểu rõ cách sử dụng của vòng lặp và câu điều kiện để có thể làm tốt bài tập này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét