Study Lập Trình

Học lập trình dành cho người mới bắt đầu!

ads

Bài 6. Viết chương trình in ra màn hình n so nguyên dương chẵn đầu tiên - For do

1. Bài toán

  Yêu cầu: Viết chương trình in ra màn hình n so nguyên dương chẵn đầu tiên. Với n được nhập từ bàn phím
 • Input: Nhập số nguyên dương chẳn cần in
 • Output:In ra màn hình hình N số nguyên dương chẵn đầu tiên

2. Giải thuật:


Bước 1. Nhập thông tin:
 • Bước 1.1. Nhập \(N\) số nguyên dương chẵn cần in
Bước 2. Xử lý:
 • Bước 2.1. Sử dụng vòng lặp For i:=1 to 2*N
Bước 3. In ra màn hình hình N số nguyên dương chẵn đầu tiên.

3. Code Pascal:

Program In_N_so_nguyen_duong_chan;
Uses crt;
Var N, i: integer;
Begin
    Clrscr;
    Write('Nhap so nguyen duong chan can in: ');
    Readln(N);
    Writeln('---> ',N, ' so nguyen duong chan dau tien: ');
    For i:= 1 to 2*N do
        If i mod 2 = 0 then write(i:6);
    Readln;
End.

4. Giải thích code

Dong code Ý nghĩa
Program In_N_so_nguyen_duong; Đặt tên chương trình In_N_so_nguyen_duong;
uses crt; Khai báo các hàm thư viện
Var N, i: Integer Khai báo biến N(N số nguyên dương cần in), i(biến chạy)
clrscr; Xóa màn hình khi chạy chương trình
Write('Nhap so nguyen duong chan can in: '); In ra màn hình dòng chữ Nhap so nguyen duong chan can in:
readln(N); Nhập từ bàn phím giá trị gán vào biến N
Writeln('---> ',N, ' so nguyen duong chan dau tien: '); In ra màn hình dòng chữ ---> N so nguyen duong chan dau tien:
For i:= 1 to 2*N do
If i mod 2 = 0 then write(i:6);
Cho i chạy từ 1 đến 2N làm công việc in các giá trị i là chẵn ra màn hình.
Readln; Dừng màn hình cho các bạn xem kết quả.

5. Kết Quả Pascal

Kết luận:
    ▪ Bài này chúng ta sử dụng vòng lặp For do.
    ▪ Bài tập này rất căn bản giúp ta hiểu được cách sử dụng vòng lặp For do.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét