Study Lập Trình

Học lập trình dành cho người mới bắt đầu!

ads

Bài 2. Viết chương trình in n dấu sao trên cùng 1 dòng - For do

1. Bài toán

  Yêu cầu: Viết chương trình in ra màn hình n dấu * trên cùng một dong. Với n được nhập từ bàn phím
 • Input: Nhap số lượng dấu * cần in
 • Output:In ra màn hình một dòng các dấu *

2. Giải thuật:


Bước 1. Nhập thông tin:
 • Bước 1.1. Nhập \(N\);
Bước 2. Xử lý:
 • Bước 2.1. Sử dụng vòng lặp For i:=1 to N rồi in ra màn hình các dấu *
Bước 3. In ra màn hình một dòng các dấu *

3. Code Pascal:

Program In_n_dau_sao;
Uses crt;
Var N, i: integer;
Begin
    Clrscr;
    Writeln('Chuong trinh in n dau * tren mot dong ra mang hinh');
    Write('Nhap so luong * can in: ');
    Readln(N);
    For i:= 1 to N do write('*':3);
    Readln;
End.

4. Giải thích code

Dong code Ý nghĩa
Program In_n_dau_sao; Đặt tên chương trình In_n_dau_sao;
uses crt; Khai báo các hàm thư viện
Var N, i: Integer Khai báo biến N(Số * muốn in), i(biến chạy)
clrscr; Xóa màn hình khi chạy chương trình
Writeln('Chuong trinh in n dau * tren mot dong ra mang hinh'); In ra màn hình dòng chữ Chuong trinh in n dau * tren mot dong ra mang hinh
Write('Nhap so luong * can in: '); In ra màn hình dòng chữ Nhap so luong * can in:
readln(N); Nhập từ bàn phím giá trị gán vào biến N
For i:= 1 to N do write('*':3); Cho i chạy từ 1 đến N làm công việc in các dấu * ra màn hình.
Readln; Dừng màn hình cho các bạn xem kết quả.

5. Kết Quả Pascal

Kết luận:
    ▪ Bài này chúng ta sử dụng vòng lặp For do.
    ▪ Bài tập này rất căn bản giúp ta hiểu được cách sử dụng vòng lặp For do. Vì thế chúng ta cần hiểu chi tiết cách hoạt động và thực hành nhiều lần để sau này có thể sử dụng thành thạo hơn trong kiến thức của mảng sau này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét