Study Lập Trình

Học lập trình dành cho người mới bắt đầu!

ads

Bài 4. Viết chương trình in các dấu sao tạo thành hình chữ nhật có kích thước mxn - For do

1. Bài toán

  Yêu cầu: Viết chương trình in các dấu sao tạo thành hình chữ nhật có kích thước mxn. Với m, n được nhập từ bàn phím
 • Input: Nhap số lượng dòng và số lượng dấu * trên dòng
 • Output:In ra màn hình hình chữ nhật kích thước mxn

2. Giải thuật:


Bước 1. Nhập thông tin:
 • Bước 1.1. Nhập số dòng \(M\);
 • Bước 1.2. Nhập số sao trên dòng \(N\);
Bước 2. Xử lý:
 • Bước 2.1. Sử dụng vòng lặp lồng nhau For i:=1 to M (For j:=1 to N)
Bước 3. In ra màn hình hình chữ nhật có kích thước mxn.

3. Code Pascal:

Program In_HCN_kich_thuoc;
Uses crt;
Var N, M, i, j: integer;
Begin
    Clrscr;
    Writeln('Chuong trinh tao thanh HCN co kich thuoc MxN:');
    Write('Nhap m dong: ');
    Readln(M);
    Write('Nhap n dau sao tren dong: ');
    Readln(N);
    For i:= 1 to M do
      begin
        For j:= 1 to N do
        write('*':3);
        writeln;
      end;
    Readln;
End.

4. Giải thích code

Dong code Ý nghĩa
Program In_n_dau_sao; Đặt tên chương trình In_n_dau_sao;
uses crt; Khai báo các hàm thư viện
Var N, M, i, j: Integer Khai báo biến N(Số * muốn in trên dòng), M (số dòng cần tạo), i, j(biến chạy)
clrscr; Xóa màn hình khi chạy chương trình
Writeln('Chuong trinh tao thanh HCN co kich thuoc MxN:'); In ra màn hình dòng chữ Chuong trinh tao thanh HCN co kich thuoc MxN:
Write('Nhap m dong: '); In ra màn hình dòng chữ Nhap m dong:
readln(M); Nhập từ bàn phím giá trị gán vào biến M
Write('Nhap n dau sao tren dong: '); In ra màn hình dòng chữ Nhap n dau sao tren dong:
readln(N); Nhập từ bàn phím giá trị gán vào biến N
For i:= 1 to M do
begin
For j:= 1 to N do
write('*':3);
writeln;
end;
Cho i chạy từ 1 đến N làm công việc in các dấu * ra màn hình.
Readln; Dừng màn hình cho các bạn xem kết quả.

5. Kết Quả Pascal

Kết luận:
    ▪ Bài này chúng ta sử dụng hai vòng lặp For do lồng nhau.
    ▪ Bài tập này rất căn bản giúp ta hiểu được cách sử dụng vòng lặp For do. Vì thế chúng ta cần hiểu chi tiết cách hoạt động và thực hành nhiều lần để sau này có thể sử dụng thành thạo hơn trong kiến thức của mảng sau này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét